Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Språk med Babblarna

Förskolan Stallgården, Falun · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Språklek och värdegrundsarbete med Babblarna avd Hagen

Aktivitet:

Språklek och värdegrundsarbete med Babblarna.

 

Tidsram:

Vt- 22

 

Mål och syfte - Vad vill vi uppnå och varför? Vart ska vi?

Vårt mål och syfte med undervisningen kring Babblarna är att barnen främst ska utveckla sitt språk. Vi kommer med hjälp av Bobbo, Doddo, Bibbi, Diddi, Babba och Dadda, Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi, Sosso i Babblarna att träna upp munmotrik och uttal, samt ordförråd, begrepp och ordförståelse.

 

Som ytterligare ett led i Babblarnatemat vill vi belysa vårt värdegrundsarbete. Babblarna har olika känslor knutna till sig och vi vill med hjälp av Babblarna synliggöra de olika känslorna för barnen. Vi vill lära barnen att känna igen sina egna och andras känslor för att så småningom kunna sätta ord på dem och utveckla sin empatiska förmåga.

 

 

 

Metod - Hur gör vi?

Vi kommer att variera vårt arbetssätt för att nå alla barn. Vi kommer bl.a. att erbjuda sånger, dans, sagor, rim och ramsor, lekar, rörelse. Vi kommer använda praxisalfabetet och träna ljuden. Tillsammans lär vi oss att använda Takk tecken som stöd. Vi jobbar i en liten grupp.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback