Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Snick och Snack i kungaskogen

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Vi har valt att arbeta med materialet i Vännerna i Kungaskogen Snick och Snack som bygger på att tydliggöra och stärka barnens värdegrunder. I Kungaskogen är det viktigt att vara en bra kompis mot varandra vilket vi tycker är viktigt på Spejarna. I Kungaskogen utforskar man både inomhus och utomhus. Snick och Snack kommer gå hand i hand med vårt Hjärteprogram samt alla våra Dibbers sju lärvänner.

Vad ska läras ut och varför?

Vi på Bråta kommer ha ett gemensamt tema på hela huset som är hållbar utveckling. Därför har vi på Spejarna valt att arbeta med vännerna i Kungaskogen. 

Temat bygger på boken ”Snick & Snack-Vännerna i Kungaskogen bygger en koja”, med budskapet att vara en bra kompis. Grundläggande värderingar om hur vi människor borde vara mot varandra, att alla har lika värde och aktsamhet mot natur och miljö lyfts fram med hjälp av bilder, sång, musik, saga, dialog och dramatisering.


Bokens handling: Välkommen till ”Vännerna i Kungaskogen” där ekorren Snick och igelkotten Snack bor. De har världens bästa grej på gång: Snick och Snack ska bygga en hemlig trädkoja. Medan de planerar och börja bygga kommer de på att det har ju inga verktyg. Raffe Räv har verktyg men han är inte så glad att dela med sig av sina saker. Kan de låna Raffes verktyg eller måste han vara med på bygget då? Men Snick och Snack kommer på att allt kan blir roligare när man leker flera. Kaninen Bitis får inte vara med för kojan är hemligt område och skatan Hotta stjäl hammaren och förstör därigenom för de andra. Konflikter uppstår när fler vill vara med men alla lär sig att samarbete lönar sig. Och man kan säga förlåt när man är dum. Två kompisar blir 3 kompisar, 4 kompisar osv. Papegojan Maraca, klimatflykting, tas om hand mitt i leken och hon får också vara med. Kojan blir klar och 6 nya kompisar firar nu med ett hejdundrande kalas tillsammans med skogens konung, Kung Älgvis. Och visst är man rädd om naturen!

Kungaskogen bygger och stärker relationer. I Kungaskogen får alla vara med. Barnen lär sig att vara schysst och en bra kompis. Samarbete och vänskap är roligt och det är viktigt att ta avstånd från utanförskap och att lösa konflikter.
Berättelsen tar alltså upp det viktigaste i dag: vänskap, kompisar, respekt för andra, empati, utanförskap, konflikthantering, natur och klimat med hjälp av sagan och underhållningens form utan moraliserande pekpinnar.


Det är lätt för barnen att relatera till figurerna i kungar skogen och dessa kan vi koppla till Dibbers lärvänner.

* Ekorren Snick som tycker om matematik kan vi koppla till Räkne-Reza.

* Igelkotten Snack som tycker om rim och ramsor men också tecken som stöd som vi kommer använda oss i vårt arbete och de kan vi kan koppla till Alfa-Beta. 

*  Kaninen Bitis som tycker om att röra på sig kan vi koppla till Rör-Else.

* Räven Raffe Räv som älskar att bygg kan vi koppla till Räkne-Reza

* Älgen Älgvis är skogens konung och han värnar om vänskap och att vara en bra kompis kopplat till Hjärtrud.

* Skatan Hotta 

* Papegojan Maraca 


Kungaskogen är ett komplett material där alla läroplanens mål är samlade. De fångar barnen och barnen kan känna igen sig i flera av situationerna från boken. Det här projektet kommer innehålla rörelse, aktsamhet om vår natur, att värna om sin hälsa och att det är viktigt med återhämtning samt hur vi är bra kompisar mot varandra. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer starta projektet med att introducera några av karaktärer/djuren i form av handdockor på en samling. Efter de kommer Snick och Snack ha med sig ett kapitel i taget av sin bok som vi kommer läsa för barnen i skogen. Därefter kommer vi varje vecka introducera ett nytt kapitel och succesivt bjuda in resterande karaktärer för barnen. Barnen kommer att få följa vännerna i kungaskogen genom boken samt material som finns att tillgå till projektet för att utveckla mer kunskap samt finna ett intresse/nyfikenhet. 

Barnen kommer att få träffa Snick och Snack med vännerna i kungaskogen vid många tillfällen så väl inomhus på samlingen, på utflykter och i skogen. Barnen på Spejarna kommer att få vara med att skapa det här projektet allt eftersom, vi vill att barnen ska känna ett inflytande och delaktighet i projektet. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Barnen kommer att få vara med och dokumentera och följa upp under projektets gång. Vi kommer att prata tillsammans med barnen om vad som hände förra gången och låta de vara delaktiga i projektets fortsättning. Vi pedagoger kommer både fotografera och filma aktiviteterna för att kunna följa upp. Vårt mål är att alla barn på Spejarna ska få en grundläggande förståelse om hur vi människor bör vara mot varandra och att alla människor har lika värde. Vi vill också uppmärksamma en aktsamhet mot natur och miljö lyfts fram med hjälp av bilder, sång, musik, saga, dialog och dramatisering tillsammans med våra nya vänner i Kungaskogen. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Spejarna 

 

Av vem?

Fia, Malin och Johanna

(Malin mest ansvarig)


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback