Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Elevledd idrottslektion

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Ni kommer att planera, skriva ner och leda en lektion själv eller tillsammans med en eller två klasskamrater. Ni kommer också att få delta på lektioner där era klasskamrater leder utifrån sin planering.

Inledning och syfte

Att eleverna ska kunna ta hand om sin egen träning är ett långsiktigt syfte med ämnet idrott och hälsa. För att klara detta behövs kunskaper om hur man kan planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Det innebär att eleverna ska få lära sig att ta initiativ till och genomföra rörelseaktiviteter, anpassa aktiviteterna efter sina behov och därefter dra slutsatser av effekterna. 

Undervisning och arbetssätt

Ni kommer att få planera er lektion utifrån givna kriterier. Efter det kommer ni att skriva ner och efter godkännande få leda er egen planerade lektion samt delta på era kamraters lektioner.

Uppgiften är uppdelad i tre delar.

  1. Tillsammans diskuterar vi hur man kan planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. 
  2. Dokumentera - skriv ner er planering.
  3. Vidare kommer du att praktiskt genomföra den planerade lektionen. Lektionen kommer avslutas med en diskussion tillsammans med klassen.

 

Vad bedöms                                                                                                                

Innehåll, engagemang, tydlighet, planering

- Hur bra ni kan förklara er uppgift för de andra (har ni förklarat så att alla vet vad de ska göra?)

- Om er uppvärmning fungerar som uppvärmning (fyller uppvärmningen syftet?)

- Om ni har anpassat er aktivitet efter gruppen (är övningarna tillräckligt svåra eller är de för svåra?)

 

 

Hur går bedömningen till

Bedömning av den skriftliga och muntliga presentationen. Kunna beskriva, motivera val av innehåll och aktiviteter utifrån ämnets centrala innehåll och kunskapskrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Elevledd idrottslektion
Uppgifter
Redovisa en lektionsplanering