Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

På vilka sätt kan vi människor vara olika?

Förskolan Guldstigen, Falun · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Ett arbete för att barnen skall få en förståelse för att alla människor är olika och unika och har olika förutsättningar.

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad vill vi att barnen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

På vilka sätt kan vi människor vara olika?

 

Syfte: 

Vi vill att barnen ska få kunskap och inblick i att alla individer är olika och upplever sin omvärld på olika sätt. Alla lär sig på olika sätt med hjälp av sina sinnen. Bli goda medmänniskor genom att utveckla sin förmåga till empati och omtanke samt att kunna leva sig in i andra människors situation.

 

Barnens förförståelse, intressen, initiativ och behov:

Vi ser ett stort intresse för dinosaurier och olika djur, vad de olika sorterna heter. Några barn har ett större behov av att få använda sig av sina intressen och det kommer vi att planera utifrån för att få med alla barn. Vi upplever att barnen samtalar om pojkar/flickor, flicklaget/pojklaget, vem som får vara med utifrån könstillhörighet. De har ett behov av att dela in i olika grupper som beskrivet ovan.

 

 Förståelse:

Det finns olika länder och olika språk

Vi kan se olika ut

Familjer kan se olika ut

Alla individer har olika förutsättningar

 

Förmågor:

Vara en bra kompis

Hjälpa varandra

Vara hjälpsam

Visa förståelse för andras känslor

Kunna klara av att förutsättningarna kan se olika ut för olika individer

 

Begrepp:

Respekt

Alla människors lika värde

Empati

Mänskliga rättigheter

Kulturell mångfald

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi ska vara medforskande, nyfikna pedagoger som erbjuder många olika tillfällen till aktiviteter och miljöer för barnen att kunna utforska och upptäcka olikheter. Vi kommer att arbeta i våra vinter/lava/sommarskuggs-grupper, där alla får möjlighet att komma till tals. Vi ska efter genomförda aktiviteter lyssna på och samtala med barnen för att tillsammans reflektera över de tankar och frågor som uppkommer. 

 

 

3. AKTIVITETSPLAN

Visa bilder på OLIKA människor - diskussionsunderlag

Använda oss av böcker/litteratur från OLIKAförlag som tar upp olika familjekonstellationer, olika typer av människor och med kulturell mångfald

Använda oss av "Tio kompisböckerna" av Linda Palm

Se på och diskutera kring programmet "Ugglan och Kompisproblemet" på URplay

Samarbetsövningar i de olika grupperna

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback