Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Tunaskolans rastaktiviteter på lågstadiet

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Tunaskolan kommer att erbjuda rastaktiviteter måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag på 10 rasten. Det är fortfarande viktigt att elevernas spontana och fria lek står i fokus. Rastaktiviteterna ska ses som ett komplement för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro under rasten. Skolans uppdrag "Skapande arbete och lek" är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att rastaktiviteterna ska bidra till:

 •  att eleverna skapar nya kompisrelationer
 •  att motverka mobbing och andra kränkande behandlingar
 •  att skapa fler möjligheter för eleverna att delta i rörelseaktiviteter
 •  att förbättra den fysiska och psykiska utemiljön
 •  att eleverna får ett ökat inflytande
 • att eleverna lär sig nya lekar, aktiviteter

Undervisning och arbetsformer

Nyckelord som ska genomsyra rastaktiviteterna:

 • Roligt    
 • Utmanande    
 • Samarbeta  
 • Tydliga regler   
 • Delaktighet   
 • Tillsammans   
 • Rörelse  
 • Utomhus  
 • Utvecklande
 • Anpassat
 • Lärande

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter