Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 7

Matematik kap. 7 "Tabell och diagram"

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Tabeller och diagram

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

 • att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
 • att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 • Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Sammanfattningsvis ska du som elev lära dig:

 • Göra frekvenstabell
 • Rita olika slags diagram för hand och med hjälp av Excel samt tolka dessa.
 • Beräkna medelvärde och median.

Arbetssätt och undervisning

 1. Gemensam genomgångar av Läromedel
 2. Statistikundersökning på minst 20 elever.
  Frekvenstabell görs.

 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig med hjälp av:

 • Terminsprov

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - Tid, tabeller och diagram år 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback