Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Gamma kapitel 5 - Geometri

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi arbetar med kapitel 5 i matematikboken Gamma. I det här kapitlet får du lära dig mer om geometri.

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig :

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna igen, mäta och rita vinklar
 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av rätblock
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp
sträcka, romb, symmetrisk figur, skala, omkrets, area, volym, kub, diagonal, parallellogram 

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem. Här övar vi också på att förklara och tydliggöra för varandra hur vi löser olika problem och uppgifter.
 • Du kommer arbeta enskilt i par samt i grupp, i matematikboken Gamma.
 • Vi kommer göra vissa praktiska övningar. 
 • Vi kommer titta på film. 
 • Du kommer få läxor tillhörande kapitlet


Hur ska du examineras? 

 • Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.
 • Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med, hur du löser uppgifter med tydligt visade tankegångar och metoder.
 • Jag lyssnar och tittar på hur du behärskar matematiska begrepp.  
 • Du kommer att få göra ett prov i slutet av arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter