Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi år7 VT22

Kämpetorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Arbetsområdet kommer innehålla avsnitten växter, djur och ekologi.

Kunskap om begreppen

Cellen, Växter & Djur

 • Växtcellen & dess olika delar (organeller)
 • Fotosyntes & Cellandning
 • Fröväxternas uppbyggnad, namn på delar och delarnas funktioner.
 • Fröväxternas fortplantning
 • Encelliga organismer, blötdjur och insekter. Kännetecken för de olika.

Ekologi

 • Ekosystem med biotiska och abiotiska faktorer
 • Producenter & Konsumenter
 • Näringskedjor & Näringsvävar
 • Ekosystemtjänster
 • Biologisk mångfald
 • Närsalternas kretslopp

Resonemang (kunna föra resonemang liknande dessa)

Cellen, Växter & Djur

 • Förstå växternas roll i naturen.
 • Kunna redogöra för skillnader mellan olika typer av växter.
 • Förklara viktiga samband där växter har stor betydelse.

Ekologi

 • Kan resonera kring populationers utveckling i ekosystem baserat på förståelse om näringskedjor och näringsvävar.
 • Kan resonera kring energins flöde i ekosystem samt biotiska och abiotiska faktorers påverkan på ekosystem.
 • Kan resonera kring global uppvärmning, människans inverkan på ekosystem och hållbar utveckling.
 • Kunna resonera kring olika kretslopp och deras roll i ekosystemen.

 


Läroplanskopplingar

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback