Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Decimaltal år 5

Hagbyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

I detta arbetsområde lär vi oss om decimaltal.

Innehåll

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

  • Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Jämföra och storleksordna tal i decimalform.
  • Placera tal i decimalform på tallinjen

Begrepp: 

positionssystem, decimaltal, decimaltecken, decimaler, heltal, hundratal, tiotal, ental, tiondelar, hundradelar, tusendelar.

 

Arbetssätt

  • Vi arbetar med blandade uppgifter från olika läromedel som tas fram i samråd med speciallärare. Exempel på läromedel som vi använder är Koll på matematik 5A, Favoritmatematik 4B och Favorit matematik 5B, samt material som är tillgängligt via internet, t.ex. från skolverket och lektion.se. En del uppgifter konstrueras även av läraren.
  • Muntliga diskussioner i mindre grupper
  • Genomgångar och skrivning i Viktigboken
  • Arbete på mini-whiteboards

 

Bedömning:

  • Arbete vid muntliga diskussioner i mindre grupper.
  • Dagliga arbetet på lektionerna. 
  • Prov - Decimaltal

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback