Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering projektperiod VT 2022

034131 Förskolan Ängsstugan, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

"Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur & omgivning bli?

Planering Nallen vårterminen 2022-

Fokus språk & jämställdhet

 

 

Barnen har visat stort intresse, för olika former av berättelser. Här vill vi ge barnen möjligheter till olika uttrycksmöjligheter som olika former av berättelse stunder.

Innehåll

Frågeställning: "Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli?

 

Syfte: att de ska få utmaningar kring uttryck, kroppsspråk, språkuppfattning, uppmärksamhet, ordförrådet, ordbildning, uttrycka sina känslor, kommunikation & samspel= språkförståelse. Aktiviteterna/ undervisning skapar gemenskap,

 

Metod: Vi kommer att arbeta i smågrupper- tvärgrupper med dem övriga avdelningarna.

 

Berättelser/ sagoberättande: att använda oss av olika former av berättelser, arbeta med texten och utifrån bilder, barnen ska få möjlighet att återberätta, reflektera över texten vi läser, att använda sig oss av olika former av rekvisita, konkret material.

 

Undervisning: Vi berättar olika former av berättelser både sagor/ bilderböcker, använda oss av boksamtal.

 

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla samt stimulera språkinlärning. Detta gör vi genom att vi erbjuder upplevelser som ger positiv inverkan på gruppen- tillsammans. Detta skapar både trygghet och en bra inverkan för både läs och skrivinlärningen senare.

Sångerna/ rim & ramsor vi sjunger- där vi att barnen får möjlighet att använda sig av sina sinnen men även kroppsuppfattning. Detta kommer resultera i att de får språkförståelse, olika begrepp samt hur vi bygger upp meningar men även prosodi=språkmelodi, hur vi uttalar orden. Under våra samlingsstunder skapar det samspel barnen emellan men även med oss pedagoger. Det skapar grupptillhörighet. Vi stöttar upp med tecken som stöd samt bildstöd, detta kan barnen använda sig av som ett komplement för att kunna göra sig förstådda, visa med kroppsspråket- kommunicera via dessa ”hjälpmedel. Det resulterar i självkänsla och samspel.

 

Mål: Bedömningsgrunden och utmärkande drag för att barnen utvecklas mot målen: barnen delaktighet, att de återberättar t. ex delar av berättelsen med kroppsspråk och verbala ord eller tecken. Att de genom det verbala och händelseförlopp visar nyfikenhet för både bilderna och texterna vi använder. Att de använder av dessa genom både lek och drama.

 

Bokstäver:

 

* Bilder

* Spel

* Pussel

* skapande

* sagor

* namnkort

 

Jämställdhet

Mål: är att få ögonen på vårt perspektiv till kön, för att kunna arbeta mot stereotypa förväntningar på barnen. Att vi samtalar med barnen om likvärdighet samt stimulera deras personlighet och gruppens likvärdighet.

Arbetssätt som vi kommer att prova är att läsa litteratur, genom att filma oss pedagoger i undervisningssituationer. Vi vill att barnen möts i olika samspelssituationer leker och att de tillsammans tar sig an lärande samt och undersöker sina kunskaper och välvilja. Alla ska ha lika potential och lika förutsättningar oberoende av kön.

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback