Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogen

Förskolan Träflaskan, Falun · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Skogen och utflykter i vår närmiljö är ett hälsofrämjande lärande, där barnen bygger relationer och norm kreativiteten vet inga gränser och tryggheten skapas när barnet känner igen sig i sin miljö.

Skogen- Blandade grupper.

På onsdagar kommer vi att ha rygga med fika med oss på utflykterna. Det är så uppskattat, men tydligt frivilligt.

På torsdagar, går vi också ofta iväg och då tar vi med frukt.

Syftet är barnens inflytande och

dessa fantastiska dagar styr barnen agendan och vi pedagoger försöker finnas, ge perspektiv och boosta leken så mycket vi bara kan. Vi vet av erfarenhet att i leken bearbetas mycket av barnens liv och därför vill vi inte ha för styrd utbildning/ undervisning  i dessa forum.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter