Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Gröna undervisningsplan VT-22

014521 Förskolan Akalla Hill, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Grönas undervisningsplan för VT-22

Undervisningsplan - Planeringsdag 31/1- 2022

 

 

 

  1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vi vill skapa möjligheter för barnens lärande och utveckling gällande:

  • Matematik/teknik

Barnen är intresserade av matematik utifrån sina kreativa kreationer med byggmaterial och där de skapar olika former. Vi kommer utmana barnen till att använda sitt kunnande i former till olika tekniker för att skapa hundkojan, men genom att benämna de olika geometriska formerna. Vi använder oss av olika tekniker där barnen behöver samarbeta för att t.ex. skapa olika former med varierat material för att de ska skapa en förståelse av att det går att forma med olika material. Vi kommer även stärka förståelsen för prepositioner genom aktiviteterna som utförs i samband med samlingstillfällen och i mindre grupper.

 

  • Språk

  Barnen har visat stort intresse för bokstäver, sagor och faktaböcker. Flera av barnen har visat          intresse för att läsa själva, de väljer ut böcker och läser för de andra. Många av barnen som tidigare inte visat intresse, har nu börjat försöka sig på läsningen och övar med andra barn.

Vi vill utveckla deras ordförråd och begrepp. Under projektet kommer vi kunna presentera olika material där vi medvetet betonar alla nya ord som dyker upp och som vi sedan kan gräva in oss i. detta kommer vi arbeta med i de mindre grupperna, men även utföra som en aktivitet på samlingen för att förstärka och utveckla innebörden. Vi kommer att fokusera på aktiviteter som ger möjlighet för att barnen ska få öva på de olika begreppen, både muntligt och praktiskt, i olika situationer och aktiviteter för att stärka språket. Vi kommer lägga fokus på att använda oss av TAKK i samband med de olika övningarna för att få med oss de yngre barnen men även för att hela barngruppen ska få fler förutsättningar för att kunna utveckla språket.

  • Naturvetenskap

Vi kommer arbeta med naturvetenskap i samband med projektet genom att utveckla arbetet från bygget. Vi ska på en jakt ute i skogen där barnen ska få följa en karta med olika uppdrag där vi fokuserar på lägesord. Naturmaterialet ska användas som redskap för att skapa olika matematiska former. Språket kommer vara i fokus samtidigt som barnen vistas ute i naturen/skogen. Vi kommer besöka skogen minst en gång i veckan för att utföra aktiviteter med både rörelse, teknik och använda naturmaterial. Ute i skogen kan man få in de flesta läroplansmålen i samband med att barnen är ute i en trivsam miljö för dem.  Vi kommer förbereda oss med aktiviteter som ska utövas i skogen för att få in ett mer medvetet arbetssätt som kan väcka tankar hos barnen. Vi kommer ge barnen en stor plats till att påverka och ha inflytande i vad de vill göra i skogen, samtidigt som vi får in läroplansmålen.

 

  • Fysisk aktivitet/rörelse

 

Barnen är fortsatt intresserade av olika slags rörelseaktiviteter. Vi märker att dem vill avancera detta i form av att de behöver utmaning i olika dansformer/miniröris/yoga. Vi kommer fokusera på att skapa rörelseaktiviteter där de kommer få öva på sammanhållning, samarbete, matematik, delaktighet och inflytande. Detta kommer vi utföra både inomhus och utomhus. När vi går iväg för att besöka parker tar vi med oss högtalare. Detta gör vi för att under tiden vi är ute i parken, använder vi ca 15-20 minuter av tiden för att ha en planerad rörelseaktivitet. Det gör vi för att erbjuda alla barnen någon form av fysisk aktivitet minst en gång om dagen. Vi använder oss av olika danslekar där vi även övar på matematiska begrepp, språk och gemenskap.

 

  • Delaktighet och inflytande

 Vi låter alltid barnen i vår grupp vara delaktiga och ha stort inflytande i vår verksamhet. Barnen får alltid chansen att välja vilka böcker och spel de är intresserade av, som dem vill att vi utgår ifrån. De får alltid en chans till att påverka vilka parker de vill besöka. Vi använder oss av röstning och lär oss om turtagning och rättvisa. Barnen är mycket trygga i våra rutiner och hjälper ofta varandra.

I projektet har barnen fått ”äga” allting. De har fått styra vart vi vill gå med projektet och innehållet. Vi har varit med som stöttning och ställt utmanande och utvecklande frågor för att barnen själva ska få känna att dem äger projektet.

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Vi arbetar utifrån helgrupp och mindre grupper när vi arbetar med våra projektarbeten. Vi fokuserar på rörelseaktivitet, språk (verb, matematiskt språk), samarbete, gemenskap, delaktighet och inflytande, integritet, matematik/teknik, turtagning m.m. vilket sammanställer det gemensamma projektet.

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Organisering av miljö utförs i tre mindre grupper med en pedagog per grupp. Detta för att kunna ge ordentligt med utrymme för barnen att uttrycka sig, bli sedda och hörda samt stöd för pedagogen att kunna utföra ett rikt lärande. Allt material är tydligt fördelat i avdelningen för att kunna få ut de barnen vill skapa och det som intresserar dem. Vi har format om vår lärmiljö och gjort allting mer tillgängligt för barnen och mer inbjudande.

Materialet är noga uttänkt för varje lärandemål som är relevant och aktuellt för barngruppen i koppling till läroplanen.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi tar ut innemiljön till utemiljön för att få variation på verksamheten. Vi tar ut böcker för att samla en grupp att läsa med, vi tar ut ritpapper och pennor för att bli inspirerade av naturen när vi ritar t.ex.

Utöver detta använder vi utemiljön till att uppmuntra rörelseaktivitet genom att dansa, miniröris m.m. vi kommer att öka rörelseaktiviteterna i form av mer avancerade och medvetna dans/rörelse. Vi spelar mycket bollsporter och utövar hinderbanor.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi har organiserat lärmiljön väldigt tydlig och strukturerad för att barnen ska kunna skapa god förståelse för vad som gäller vart. Det finns tydlig matematik, teknik, naturvetenskap, skapande/kreativitet, digitalisering, sagorum, bygg och konstruktion, grovmotorik samt finmotorik. Stora samlingsrummet används för rörelseaktivitet samt lugna aktiviteter för att komma ner i varv. Språket kommer prägla miljön främst och det kommer ske i alla rum på olika sätt för att det ska ta störst plats. Alla rum har utvecklats med nya möbler, nytt material och omfördelning för att skapa en mer inbjudande miljö och tillgänglig på barnens nivå.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

På gröna har vi samma förhållningssätt bland pedagogerna för att barnen ska få god kvalitet och för att inte förvirra barngruppen. Vi ser barnet som kompetent, egen, självständig och fri vilja. Vi vill att barnet ska få inflytande i verksamheten och utgår därför efter barnens behov och intressen. Vi erbjuder flera valmöjligheter för att barnet ska känna sig trygg, sedd och hörd. Om barnen får fler möjligheter kan man stärka och utöka kreativiteten hos dem. Vi är väldigt närvarande pedagoger med ett medvetet arbetssätt. Vi deltar i deras lek och finns där för att utmana och stimulera.

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Dans, miniröris med medvetna rörelser som utmanar och övar på språkliga verb, tekniker.  Vi använder oss av lugna aktiviteter som yoga. Vi arbetar med praktiska uppgifter där samarbetet är i fokus, läsning, byggaktiviteter, målning/skapande. Arbetar i mindre grupper med förberedda aktiviteter som är planerade för att skapa goda förutsättningar till lärande.

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitet

Vi använder oss av bilder och samtalar med barnen angående dokumentation för att få höra barnens egna tankar och åsikter. Vi har under projektets gång filmat barnen i sina processer för att kunna utvärdera behoven.

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi behöver hela tiden utmana oss själva, ta reda på nya arbetssätt och tekniker för att kunna bidra till barnens lärande.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback