Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Skönlitteratur i vårt liv.

Mångkulturella enheten, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Tycker du om att läsa och upptäcka nya ord och information? Under läsningen engagerar vi olika centra i hjärnan och utvecklar minnet. Läsning sänker stress, hjälper dig att somna, berikar ditt ordförråd, breddar dina kunskaper. Det verkar som att halva vårt liv vi inte borde göra något annat – bara läsa. På våra lektioner kommer vi att fokusera på litteratur, bilder och musikstycken.

Det här ska du kunna:

-                du ska kunna förstå vad skönlitteratur är

-                du ska kunna analysera enskilda litterära texter

-                du ska kunna jämföra olika typer av texter

-                du ska kunna återberätta och beskriva de texter som diskuteras

-                du ska kunna läsa med förståelse

 

Så här arbetar vi:

- Läsa  texterna:

Litterära texter

a) ” U Borejkow” - Malgorzata Musierowicz

b) ”Listy Slowackiego do matki”  (fem brev till mor) – Juliusz Slowacki

- Arbeta med bilder:

a) ”Kolyska” - Berthe Morisot

b) ”Harmonia w błękicie i srebrze” - James Whistler

- Sånganalys:

a) https://www.youtube.com/watch?v=N68_SARhXEw

b) https://www.youtube.com/watch?v=FBeC2nG1ed8

- Arbeta med tillhörande instuderingsfrågor

- Utmaningsfrågor

- Arbeta med viktiga begrepp

- Samtal och reflektion

- Skriftligt arbete

c) PowerPoint-presentation som sammanfattar de texter vi har arbetat med.

 

Det här ska du utveckla:

-                                        förmågan att analysera texter,

-                                        förmågan att arbeta med bilder,

-                                        förmågan att analysera av ett musikstycke,

-                                        förmågan att arbeta med relaterade utmaningsfrågor,

-                                        förmågan att arbeta med viktiga begrepp,

-                                        förmågan att skriva ett skriftligt arbete,

-                                        förmågan att samtala, diskutera och reflektera

-                                        förmågan att arbeta med tillhörande  instuderingsfrågor

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback