Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 5 Geometri

Björngårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi arbetar utifrån Matematik Beta kapitel 5.

Vi kommer att arbeta med dessa områden

  • mäta och jämföra längder
  • samband mellan olika enheter för längd
  • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
  • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
  • egenskaper och namn på några polygoner
  • metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
  • problemlösning, resonemang och kommunikation med koppling till området

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha genomgångar och lära oss genom att arbeta i boken, samt med digitala verktyg som Bingel. Vi kommer att öva genom olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp och ibland lär vi oss via diskussioner.

Begrepp

Prefix

spetsig vinkel

trubbig vinkel

rät vinkel

skala

förminskning

förstoring

bas

höjd

omkrets

rektangel

parallellogram

triangel

cirkel

diameter

radie

kvadrat

romb

area

 

Bedömning

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt i formativt syfte under hela arbetsområdet, men även summativt genom ett avslutande skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter