Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 9

Projeto Diário de um banana / Projekt - Dagbok om en banan 1

Modersmålsenhet BOU, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

A percepção do aluno sobre o que é visto e lido. Uma forma interessante de trabalhar a língua portuguesa de diferentes maneiras. / Elevens uppfattning om vad som ses och läses. Ett intressant sätt att arbeta med det portugisiska språket på olika sätt.

Syfte och mål 

Vad är målet med detta arbetsområdet?

- Gör en koppling mellan filmen och boken så att eleven bättre kan förstå den dagliga textgenren, samt identifiera dess struktur och syfte.

 

Undervisning 

Hur kommer vi arbeta?

- Filmpresentation

- Läsa och förstå bokens första kapitel.

 

Bedömning 

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma förståelsen av det behandlade ämnet och om det absorberades på ett adekvat sätt genom didaktiska aktiviteter.

 

Objetivo 

Qual é o objetivo desta área de trabalho?

- Fazer uma conexão entre o filme o livro para que o aluno possa compreender melhor o gênero textual diário, bem como identificar sua estrutura e finalidade.

 

Ensino

Como vamos trabalhar?

- Apresentação do filme 

- Leitura e compreensão do primeiro capitulo do livro.

 

 

Avaliação

O que deve ser avaliado?

Vou avaliar a compreensão do tema abordado e se este foi absorvido adequadamente através de atividades didáticas.

 

Mer information om ämnet, klicka här. / Mais informações sobre o tema, clique aqui. 

 

Grupo 1

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%202_4anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/08_02/Faca%20voce%20mesmo%20grupo%201%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

Grupos 2 e 3:

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%202/08_02/Atividade%20-%20Filme%20e%20o%20livro%20grupo%202%20e%203%20-%20Google%20Dokument.pdf

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback