Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

OMVOMV02

Omvårdnad 2

Vuxenutbildningen Vårdvux, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag-tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar. Uppkomst av sjukdomstillstånd, olika förklaringsmodeller och riskfaktorer. Undersökningsmetoder och behandlingar. Omvårdnadsprocessen samt teorier inom omvårdnad. Omvårdnad och medverkan vid behandling av sjukdomstillstånd med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet. Avvikelsehantering. Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt. Medicintekniska uppgifter, däribland blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter delegeras. Observationer, värderingar, prioriteringar utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser. Normalt och onormalt ätbeteende. Samspelet mellan it och människan. It inom informationsöverföring och dokumentation samt medicintekniska informationsdatasystem. Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och samarbete. Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Hälso- och sjukvårdens organisation. Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer samt riskanalys och konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används.

Välkommen till kursen Omvårdnad 2

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Omvårdnad 2 Andningsorganens sjukdomar