Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02c

Ma2c: Område Statistik

Birgittaskolan IVAS, Linköping · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Arbetsområdet Statistik tar upp olika sätt att genomföra statistiska undersökningar och vad du behöver tänka på för att undersökningen ska vara statistiskt trovärdig. Det ingår också olika mått som kan användas för att beräkna statistiska data.

Vad?

Statistik används för att beskriva omvärlden med hjälp av olika representationer såsom tabeller, diagram och figurer. Till exempel kan statistik visa hur myndiga personer kan tänkas rösta i ett val. I kursen Ma2b kommer statistiken handla om hur du kan genomföra en statistiskt säkerställd undersökning, vad du behöver tänka på och hur du genomför beräkningar till den. Beräkningarna kan genomföras på många olika sätt. Du har tidigare i din matematikutbildning använt dig av lägesmått såsom median och medelvärde, nu tillkommer spridningsmått. Måtten används för att kunna göra analyser av de data som samlats in.

I statistikområdet får du bekanta dig bland annat med begreppen variationsbredd, kvartilavstånd, lådagram, standardavvikelse, normalfördelning, korrelation och regressionsanalys när det gäller att beräkna och presentera statistiska data. När det gäller  insamlandet av data till en undersökning så tillkommer begreppen population, stickprov, urval och felkällor.

Hur?

Arbetsområdet kommer bestå av att arbeta med uppgifter i läroboken/digitalt läromedel, enskilda eller gruppgenomgångar, självrättande test, genomgångar via videoklipp, avslutande diagnos m.m.

 

När?

Arbetsområdet Statistik bör ta fem skolveckor att genomföra. I slutet av den femte veckan genomförs en diagnos i formativt syfte och via nationella provet examineras området.

Läroplanskopplingar

Begreppen regressionsanalys och korrelationskoefficient. Digitala metoder för regressionsanalys.

Lägesmått och spridningsmått, inklusive percentiler och standardavvikelse, samt digitala metoder för att bestämma dessa.

Begreppet normalfördelning och egenskaper hos normalfördelat material. Digitala metoder för att göra beräkningar på normalfördelat material.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter