Skolbanken Logo
Skolbanken

6. Planering Lägesord - matematik

Högastens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Matematik

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

Undervisning (Vad? Hur?) 
Vi kommer att fokusera på lekar med rockringar och andra föremål där barnen lär sig att använda passande lägesord, med lägesorden: Först och sist, bakom och framför, bredvid, efter och före.

Vi kommer att spela spel, lägga pussel, lek med magneter med en variation av färger, sortera material efter färger, former, storlek, antal mm. Genom dans och gymnastik få barn uppleva med kroppen storlek, antal mm.

Vi kommer att ha undervisning i storsamling och i mindre grupper.

Syfte (Varför?)
Tillsammans upptäckte vi under vår promenad i veckan att vi behöver träna på lägesorden bredvid, framför och bakom. Hur går vi i ett led tillsammans och vad bör vi tänka på? Nu när det börjar bli varmare vill vi lämna gården och ta ut undervisningen i vår närmiljö. Vi ska därför öva på lägesord i samband med promenader.

Syfte:

·       Att möta och fånga upp barnens intresse för matematik.

·       Att på ett lustfyllt sätt väcka nyfikenhet för matematiska begrepp 

·       Att barnen använder rätt begrepp och använda de rätta orden och förstå dess innebörd. 

Normer och värden

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på i

ndividnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Att barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

 

När vi ser att barnen stannar kvar i undervisningen då har vi hittat barnens intresse och behov.

 

Barnen samtalar och samarbetar.


I leken kan vi se tydligt barnens intresse och behov.Genom olika estetiska uttrycksformer arbeta med normer och värden genom att visa på hur vi tar hand om varandra och miljön.

 

Medforskande och lyhörda pedagoger som kan se vad barnen uttrycker och vad det är de intresserar sig för och vilka behov vi ser att de har för att kunna utforska vidare.


Ge förutsättningar att på olika sätt kunna utforska dans, rörelse, kroppsmotorik och sin egen uppfattning och utforskande i olika typer av miljöer och sammanhang. På olika sätt fånga in matematiska begrepp och förståelse för tid, rum och form genom estetiska uttrycksformer.

Omsorg, utveckling och lärande

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.När barnen visar omsorg för både barn och vuxna 

  • hjälper varandra

  • delar med sig

  • lyssnar på varandra

  • deltar

 

När vi kan se en progression hos barnet med estetiska uttrycksformer.

 

När vi ser att barnen själva tar hjälp av estetiska uttrycksformer för att uttrycka sig på olika sätt.

Introducera olika estetiska uttrycksformer men även under resten av dagen.


Genom att medforskande och lyhörda pedagoger kan vi se vad barnen är i för utforskande just nu och hur vi kan utveckla deras lärande vidare.


Skapa lärmiljöerna efter barns behov och intressen.


Ge barnen tid, vara i liten grupp och upprepning.

Barns delaktighet och inflytande

Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen tar egna initiativ.


Att ge alla  barnen möjlighet att kunna vara delaktiga på sitt sätt och på sina egna villkor.


De uttrycker sina tankar på olika sätt och om vad de vill.


Språkar, kroppsspråket.Prova på olika estetiska uttrycksformer flera gånger. Det är då vi får syn på vilket lärande barnet är i och vad de uttrycker i sitt utforskande.


Ge förutsättningar för barnen att uttrycka sig i olika lärmiljöer.


Att vi är lyhörda mot barnens idéer, tankar och åsikter och tar till vara på dessa för att planera projektet framåt.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter