Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap vt -22

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi vill skapa förutsättningar så att barnen förstår hur deras handlingar kan påverka miljön samt bidrar till en hållbar utveckling

Rymdens pedagogiska planering period 4 vt -22, inriktning Naturvetenskap

 

Förskollärares planering, utvärdering och utveckling av undervisningen.Prioriterade verksamhetsmål läsåret 2021/2022:

 •  Barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera så väl verbalt som genom estetiska och digitala uttrycksformer (I-nivå)

 •  Barnen utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga att utvecklas och lära (I-nivå)

 •  Förskolans pedagoger använder arbetssätt och arbetsformer som inspirerar och utvecklar barnens tillit till sin förmåga att uttrycka sig i sampel med andra (P-nivå)

 •  Pedagogernas kunskap inom språkutvecklande arbetssätt och estetiska uttrycksformer ska utvecklas (P-nivå)

 

Prioriterade läroplansmål läsåret 2021/2022:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •  självständighet och tillit till sin egen förmåga

 •  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 •  förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 

Rymdens mål

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling Förskollärares planering, utvärdering och utveckling av undervisningen.

PLANERING:

 1. Lärandet

 • Vilket lärande vill vi ska äga rum? (som vi sedan ska utvärdera)

Barnen förstår att vi måste värna om vår miljö samt vad som krävs för att ett frö kan växa.

 • Hur blir lärandet synligt? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse? Vilka indikatorer behövs för att observera ett lärande i barngruppen? 

Vi samtalar med barnen kring aktiviteter och hypoteser. 

 • Hur utmanas barn till nya upptäckter? 

I olika undervisningsaktiviter i den dagliga verksamheten. Hur och vad har du lärt dig? 

 • Hur görs barnen delaktiga?

Vi är lyhörda för deras idéer och vidareutvecklar dem.  1. Syfte

 • Vad är syftet med det planerade lärområdet, relaterat till läroplanens första och andra del?

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling  1. Förmågor

Vilka förmågor ges barnen förutsättningar att utveckla?

 • språkliga

 • kognitiva 

 • kreativa

 • motoriska

 1. Arbetssätt och arbetsform

Val av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar, omsorg, utveckling och lärande. Med utgångspunkt från barnens behov, intressen och erfarenhet. 

 

Vår undervisning kommer att erbjuda barnen aktiviteter där barnen kommer att få ställa hypoteser kring vad som händer då vi sår frön. Vi kommer använda oss av lärmiljöer såväl inne som ute. Barnen har redan intresse kring insekter och spindeldjur. Vi vill väcka ett intresse även kring växter och skapa en nyfikenhet kring var vår mat kommer ifrån. I våra aktiviteter kommer vi att använda oss av befintligt material utifrån en hållbar utveckling.

 1. Anpassningar

Vilka anpassningar behöver göras och för vilka barn?

Vi kommer att arbeta i olika gruppkonsetellationer och fördela oss i olika lärmijöer.  1. Dokumentation

 • Hur/Vem ska vi dokumentera?

Observationer, pedagogiska dialoger, anteckningar, bilder, filmer. Pedagoger och barnen. 

 • Vad ska vi dokumentera?

Aktiviteter, undervisning, barns utveckling och lärande.

 • När ska vi dokumentera?

I den planerade samt i de fria aktiviteterna  1. Vetenskaplig grund

 • Hur kopplar vi till vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet?

De arbetsmetoder och arbetsformer vi använder har vi erfarenhet av att de är framgångsrika då det gäller att introducera barnen i naturvetenskap. 
UTVÄRDERING:

Utvärdering och analys

 • Vilket lärande skedde? 

  • Vad har barnen lärt? Hur vet vi det? 

 • Hur fungerade vårt arbetssätt och arbetsformer?

 • Hur påverkade lärmiljön barnens möjlighet att lära och utvecklas inom målområdet?

 • Hur/var ser vi vårt målområde i lärmiljön?

 •  Vilka framgångsfaktorer ser vi? 

UTVECKLING:

 

Verksamhetsutveckling:

Med utgångspunkt från utvärdering och analys:

 • Hur kan vi utveckla undervisningen?
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback