Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Hem - Förskola, Samverkan - övergång Didaktiskt informerat undervisningsupplägg med hjälptext

Hasslebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 6 april 2022

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö,18).

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Ur ett didaktiskt informerat undervisningsupplägg använder pedagogerna de didaktiska frågorna (vad, hur, när, vem, varför) en planering och struktur hur, var och när träffarna ska ske, och planerar utifrån ett på förhand bestämt läroplansmål i detta fall med fokus på Förskolan - Hem och Samverkan och Övergång. Att förbereda genom att skola ”över” barn och vårdnadshavare från förskola till skola, har upplevts i Billinge och Stehags rektorsområde som gynnsam, hållbar samt skapat en trygg och smidig över gång mellan utbildningssystemen av samtliga aktörer och främst barnen.

 

Bakgrund och Syfte:

 

Samtliga vårdnadshavare bjuds in för en informationskväll hur upplägget ser ut för träffar och övergång till skolan. På dem planerade träffarna har pedagogerna valt att man i första skedet hälsar på och leker på dem andra förskolornas gårdar och möter en grupp i taget. Detta sker för att ge barnen en trygg start och ge dem förutsättningar att skapa andra hållbara relationer då barnen ser varandra i sin ”hemmiljö” och får ett ansikte på varandra inför skolan. En del barn ha möts i andra sammanhang på sin fritid. Barnen kommer mötas vid fyra olika dagar och i olika konstellationer. Pedagogerna från förskoleklass kommer och hälsar på varje förskola, för att säga hej och visa sig för barnen i deras trygga miljö. Framåt slutet av terminen kommer barnen få hälsa på i skolan, se sina lokaler, lärare och miljön. Pedagogerna från förskolan tar då hand om förskoleklassens nuvarande barn. Vårdnadshavarna erbjuds tid med pedagogerna för att lyfta saker som kan gynna skolan att veta om barnet eller något man vill uppmärksamma. Pedagogerna har ett överlämningssamtal med förskoleklassens pedagoger och rektorer där det beskrivs hur förskolan arbetat i sin utbildning och undervisning tillsammans med barnen. 

Mål:

 

Samtolkning

 Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö,18).

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
planerade träffar med områdetsförskolor och skola

Hur ska vi göra(form)?
Lära känna varandra aktiviteter och lekar på ett lek och lustfyllt sätt.

Vem/vilka(aktörer)?
barn födda 2016 samt 3 pedagoger

Var(ute-inne-rum-plats)?

förmiddagar 9.30 - 11.00 på förskolornas utemiljö samt Stehagsskolan.

När?

våren 2022

Varför?

 

Ett av förskolans uppdrag och skrivs som mål i läroplanen är fokus på Förskolan - Hem och Samverkan och Övergång. Att förbereda genom att skola ”över” barn och vårdnadshavare från förskola till skola, har upplevts i Billinge och Stehags rektorsområde som gynnsam, hållbar samt skapat en trygg och smidig över gång mellan utbildningssystemen av samtliga aktörer och främst barnen.

 

Dokumentation

 

Genomförande

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.         


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter