Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Kultur, traditioner och seder

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vad är en tradition? Vad är en sed? Vart kommer de ifrån? Var, när och vem firar de olika traditionerna? Varför firas dessa traditioner? Dessa frågor ska vi jobba med under den här temat. Vi ska titta på olika traditioner och seder från spanska talande länder. Att ha kunskap om seder och traditioner gör att du bättre förstår ett samhälle och dess kultur.

Lärandemål 

- Du kommer att lära dig om olika traditioner från spansktalande länder.

- Du kommer att lära när, var, vem, hur är dessa traditioner.

- Du kommer att lära varför vi har dessa traditioner.

- Du kommer att läsa och skriva om dessa traditioner.

- Du kommer att göra en muntlig presentation om en tradition eller sed.

 

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med olika traditioner från Latinamerika och Spanien.

- Du ska välja en tradition och göra en muntlig presentation om det.

- Vi kommer att titta på olika filmer om traditionerna och seder.

- Du ska arbeta på en indivuelt sätt och i grupp.

- Du ska göra olika uppgifter om traditionerna och seder.

- Du ska skriva olika texter om traditionerna och seder.

 

Bedömning 

- Du ska göra en kort presentation om en tradition eller en sed som du väljer.

- Du ska skriva en fakta text om en tradition eller sed.

- Du ska srkiva en kort uppsats om traditioner och seder som vi har sett i lektionerna.

- Du bör delta i de olika aktivter som vi ska göra i grupp.

- Du ska kompletera olika uppgifter om seder och traditioner.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback