Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Mänskliga rättigheter

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Arbetsform, uppgifter och examination

Arbetsform

Vi kommer att arbeta med de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen genom att diskutera och läsa olika texter, lyssna på en dokumentär, se på filmklipp

Uppgifter

Läslogg: I samband med dokumentären har du i uppgift att skriva en läslogg (mall tilldelas senare). Denna ska du sedan lämna in när den är ifylld.

 

Här är de huvudfrågor vi kommer att arbeta med och som är bra att funder över under kursen:

 

- Vad är mänskliga rättigheter?

- Hur uppkom mänskliga rättigheter?

- Ge exempel på där mänskliga rättigheter inte efterföljs.

- Vilken/vilka rättigheter av mänskliga rättigheter tycker du är viktigast? Motivera dina åsikter.

- Kan det vara någon/några mänskliga rättigheter som är viktigare för enskilda individer än samhället/landet i stort?

- Ge exempel på orsaker till att mänskliga rättigheter inte följs i vissa länder.

- Vad har länders styre för inverkan på om mänskliga rättigheter följs eller inte?

- Finns det situationer då man som individ borde bryta mot landets styre/lagar/regler? (Tänk på de tillfällen då många människor gjort ohyggliga saker, krig, folkmord t.ex.).

- Hur kan människor i länder där mänskliga rättigheter inte följs påverka sin situation?

- Ge exempel på vad som görs världen över för att mänskliga rättigheter ska efterföljas.

- Vad mer kan världen/Sverige/du som individ göra?

- Varför upprättades barnkonventionen och hur skiljer den sig åt från mänskliga rättigheter?

- Övrigt som du tycker är viktigt i relation med mänskliga rättigheter.

 

 

Examination

Examinationsuppgift:  Skriv en text om mänskliga rättigheter utifrån frågorna. I texten ska frågorna besvaras, dock ska texten ha följande struktur:

- Inledning, här beskriver du vad texten kommer att handla om och tankar om vad mänskliga rättigheter betyder för dig och samhället

- Bakgrund. här beskriver du hur mänskliga rättigheter kom till och varför? 

- FN och mänskliga rättigheter, vad/vilka de är och vilken spridning de har, hur många länder som är med.

- Brott mot mänskliga rättigheter, Här beskriver du hur de mänskliga rättigheterna bryts runt om i världen och i Sverige och varför?

- Arbete för mänskliga rättigheter, här beskriver du hur människor och organisationer arbetar för mänskliga rättigheter och vad vi kan göra mer.

- Barnkonventionen, här beskriver du barnkonventionen och på vilket sätt den skiljer sig från mänskliga rättigheter.

- Avslutande diskussion, här sammanfattar du kort vad du skrivit om och uttrycker åsikter om mänskliga rättigheter och ditt arbete.

Texten ska innehålla korrekt källhänvisning

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback