Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet och Gemenskap!

Strumpan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Genom Hjärtestunder kommer barnen få möjlighet att känna utveckla trygghet och tillit till sin egen förmåga. Att gruppen ska känna gemenskap och uppmuntra varandra till ett positivt förhållningssätt.

Syfte/Mål

Syfte

Vårt syfte är att barnen ska skapa förståelse för andra människors lika värde och känna tryggheten till sin egen förmåga. Att barnen respekterar andras behov och bildar gruppen till en helhet. Utveckla barnens empatiska förmåga och utforska sina känslor. Tryggheten ligger som grund för att barnen ska utvecklas och stimuleras. 

   

Mål

Att barnen känner trygghet och tillit i barngruppen.

Att barnen får utrymme att komma till tals. 

Barnen lyssnar på varandra.

Att barnen uppmuntrar varandra till att verbalt säga "STOPP" och "Nej". 

Uppmuntra varandra till ett öppet klimat. 

Att barnen utvecklar sin verbala förmåga.

 

Metod/ Målet når vi genom

Vi ska fokusera på att utgå från hjärtestunder där barnen ska skapa en grund för utforskningen av sin empatiska förmåga. Att vi tillsammans vägleder barnen att lyssna på varandra, säga stopp eller nej, att uppmuntra varandra till att säga sin egen åsikt. Under hjärtestunder sitter vi tillsammans med barnen och kommunicerar, visar bilder och låter alla komma till tals. Hjärtestunder kommer att ske på olika platser för att barnen ska skapa en större inblick i att alltid utgå från ett positivt förhållningssätt. 

Gemenskap och trygghet kommer att ligga till grund för flera olika aktiviteter och delar av barnens vardag. Detta genom att vägleda barnen hur vi bemöter andra barn i olika hinder. 

Att barnen ges möjlighet till att utveckla det verbala språket för att underlätta sin kommunaktiva förmåga. Lyssna på varandra och invänta den som talar.       

 

Dokumentation/ Uppföljning

Vi kommer dokumentera och reflektera i unikum både individuellt och som grupp i sin helhet. Dokumentation av barnens olika aktiviteter kommer sättas upp på avdelningen.  

Pedagogerna kommer utföra olika observationer i barngruppen. 

Kommunikation och dialog med vårdnadshavare i både tamburen och under samtal.  


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback