Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Tema yrken

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Under arbetet med tema yrken ska du få lära dig mer om olika yrken och varför de är viktiga i vårt samhälle.

Syfte (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:
- berätta om olika yrken runt omkring dig, däribland sjukvård, räddningstjänst och skola
- diskutera likheter och skillnader mellan olika yrken
- använda flera olika ord och begrepp som handlar om yrken
- att genomföra olika intervjuer samt göra en presentation i halvklass

Undervisning

Du kommer att få:
- ta del av genomgångar och höra vuxna berätta om sina yrken
- leta och läsa fakta från olika ställen t ex böcker, broschyrer och internet
- se korta filmer om olika yrken
- samtala om yrken/samhällsfrågor
- arbeta med ord och begrepp som handlar om yrken
- skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder till
- skriva om ditt drömyrke

- samla alla klassens intervjuer till en gemensam tidning

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du:
- känner till några olika yrken och verksmheter i samhället och vad de har för funktion
- kan ge några exempel  på likheter/olikheter i människors yrkesliv

Kunskapskrav i åk 3 (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter