Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion år 4

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vad är egentligen religion? Många människor att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från kristendom.

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
  • redogöra för kristna högtider och varför de firas
  • hur bibeln är uppdelad
  • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
  • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
  • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
  • delge andra dina åsikter kring vad som är rätt och fel i etiska frågor samt respektera kamraters synpunkter
  • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.

Du kommer att få diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter