Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisktårshjul/Naturvetenskap och teknik 2021-2022

Gottsta förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Mål från Lpfö 18: Syfte: "Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra," s:14 "Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen" s 14

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling, 
Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Generativ fråga: "Vad är natur?"

 

Utvecklingsområden: djur och småkryp, naturmaterial, hållbar utveckling

 

 

Var är vi? (Hur ser det ut just nu?) Vi kan se utifrån föregående projektarbete att barnen visar stor nyfikenhet för att undersöka naturmaterial som exvis: sand, snö, vatten, grus. Vi har också uppmärksammat att barnen visar ett stort intresse för fåglar och dess läten. Inom hållbar utveckling och sopsortering sorterar barnen sopor i dagsläget inomhus på avdelningen.

 

 

Vart ska vi? (Så här vill vi att det ser ut när det är klart.) Vår ambition är att barnen ska få erfarenheter och kunskaper kring vad naturen har att erbjuda. Vår ambition är även att utveckla barnens förståelse för sopsortering. 

 

 

Hur gör vi? (Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.) Vi kommer att erbjuda och presentera naturmaterial som sand, vatten, snö, jord, grus och material som finns i skogen. Vi kommer att uppmärksamma barnen på djur och småkryp både i skogen och på gården. Hållbar utveckling och sopsortering utvecklas vidare genom att vi presenterar var soporna som barnen har sorterat inne på avdelningen hamnar när vi går ut och sorterar dessa ute i våra nya sopkärl, som sedan sopbilen kommer och hämtar. I samband att vi presenterar naturmaterialet jord kommer vi att presentera olika frön som barnen kommer få plantera. Vårt vänskapsträd som vi planterade i augusti kommer vi att arbeta vidare med nu när våren kommer. Barnen kommer att få vårda trädet och vi kommer ha samlingsstunder av olika slag kring det. I och med att vi utgår ifrån denna planering får vi in alla delar som den ska innehålla av: jämställdhet, barns inflytande, hållbar utveckling, lek och lustfyllt lärande, motorik och hälsa, förskola hem och miljö och material. Då vi involverar Babblarna i våra olika projektarbeten kommer Dadda att finnas med oss lite extra under denna period då Dadda står för naturvetenskap. Teknik som också ska ingå i denna tårtbit kommer finnas med som en naturlig följeslagare genom de verktyg och olika teknik som krävs i de olika aktiviteter vi erbjuder barnen. Som exempelvis: digitala verktyg och analoga verktyg. De analoga innebär när barnen tex blåser såpbubblor, planterar, går i skogen och utforska olika naturmaterial.

 

 

Startaktivitet: 

 Vi kommer att starta upp vårt nya projektarbete genom att erbjuda barnen olika naturmaterial att utforska och uppmärksamma fåglarna vi hör när vi är utomhus. Sopsorteringen startar vi upp genom att barnen följer med ut och sorterar i våra kärl utomhus. Vänskapsträdet uppmärksammar vi tillsammans med barnen redan nu, men utvecklar vidare att vårda när våren och värmen kommer.

 

Pedagogernas förhållningssätt: Vi agerar scaffolding och medupptäckare i den undervisning vi erbjuder.

 

 

Lärmiljöer/material? Våra gårdar, skogen och lärmiljön inne på Karlavagnen. Naturmaterial, digitala verktyg, ateljé material, böcker och Babblarna.

 

 

Utvärdering: (Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 Reflektion genomförs varje vecka och sedan görs en djupanalys efter avslutat projektarbete. Vi kan se att vi bidrar till barnens lärande och förståelse genom barnens agerande i vår lärmiljö och aktiviteter. 

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan. Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? Kom ihåg att även analysera utvecklingsområdena) 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback