Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Svenska, Bild

·

Årskurs:

8

Diktbildspel vt 22

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska utforma ett dikt-, bild- och ljudspel som gestaltar din tolkning av den egenskrivna dikten. Vi kommer att arbeta med detta i svenska, musik och bild.

Bildspel - samarbete mellan bild, musik och svenska

Uppgiften

Du ska utforma ett dikt-, bild- och ljudspel som ska gestalta hur du tolkar en dikt. 

Du ska:

 • skriva dikter
 • välja en eller två (ca 10 rader)
 • ta egna fotografier 
 • göra egen musik i Garageband ev soundtrap 

Det är viktigt att du först har en tydlig idé om vad du vill förmedla med bildspelet, innan du planerar ditt text-, bild och ljudspel. Bilderna och musiken ska förstärka din tolkning av budskapet i dikten.

Ditt färdiga bildspel, som du gör i iMovie, får vara max 1,5 minuter. Inledningsvis ska du ha en titel på ditt bildspel, och det ska också finnas eftertext med namn på upphovspersonen.

Släpp loss din fantasi och kreativitet!

Arbetsgång:

På lektionerna i:

Svenska: Arbete med dikter: vad en dikt är och olika typer. Du kommer att skriva en eller två dikter i valfritt ämne. Vi påbörjar arbetsområdet med dikter v. 12, sedan ska era dikter vara färdigskrivna eller på väg fredag v. 13 (så att du har möjlighet att fota till bildspelet under påsklovet).

Musik: Hur musik förstärker och samspelar med andra uttrycksformer. Öva i Garageband. Vi tittar och lyssnar på några exempel.

Bild: ser på bildspelsexempel och pratar om hur bilder tolkas på olika sätt. Du kommer att planera vad och hur du ska fota med start under v 14 och även ha möjlighet att ta dina bilder. Du ska ta alla bilder själv. En till två bilder kan någon annan få tagit men då ska detta framgå i eftertexten.

Ditt val av text, bilder och musik ska vara klart innan du sätter ihop bildspelet!

Arbetet med sammansättningen sker främst under vecka 16 och på bild lektionerna v17. Inlämning senast  onsdag v 17

 • Arbete sker på alla lektionerna i bild, musik och svenska.
 • Kom ihåg att svara på reflektionsfrågorna nedan!
 • Din färdiga film och dina svar på reflektionsfrågorna ska lämnas in via Google Drive, i en mapp som du ger namnet Diktbildspel. 

Tänk på att använda matriserna under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd individuellt i ämnena svenska, bild och musik, se matriserna.
Du ska också svara på ett antal reflektionsfrågor när ditt bildspel är klart.

Lycka till!

Reflektionsfrågorna:

         Svenska:  

 1. Vad fick dig att vilja göra ditt bildspel med just denna diktform och tema?
 2. Vilket budskap/stämning/känsla i dikten är det du vill förmedla i bildspelet? Förklara med något exempel från din dikt.

  Bild:
 3. Beskriv hur du tänkte när du valde ut dina bilder till bildspelet!
 4. Tycker du att du lyckats bra med din tolkning av dikten? För BILDERNA fram stämningen och visar din känsla av dikten? Motivera!            

  Musik:
 5. Beskriv hur du tänkte när du gjorde musiken till bildspelet:
  På vilket sätt ville du att din musik skulle passa för dikten och bilderna? (Hur gjorde du för att få fram rätt stämning/känsla?
  Hur tänkte du när du valde instrument och tempo?)

  Utvärdering: (som gäller dikt, bild och musik.)
 6. Vad blev du nöjd med? Motivera! Vad fungerar bra när det gäller samspelet mellan bild, text och din musik? 
 7. Ge förslag på något som skulle kunna göra ditt bildspel bättre!

 

Gör även en självbedömning i matrisen!                


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Bildmatris
Bildspel - svenska. Tolka o kombinera dikt med bild och musik.
Bildspel - Musik: Skapande
Uppgifter
Bildspel sv, mu, bild

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback