Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektplanering VT-22 Centrala Östermalms förskolor

103561 Förskolan Gustav Adolf, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 21 juni 2022

Denna vårtermin har staden i vår närmiljö legat i fokus hos oss. Med detta som utgångspunkt har vi valt att fokusera på kulturen i vår omgivning. Barnens nyfikenhet och intressen styr våra lärandemål och fokuset är att vara lyhörd, uppmärksam och intresserad av vad barnen väljer att utforska.

Syfte

Syftet med vårt projekt är att barnen ska utveckla sin egen nyfikenhet och att vi hjälper dem att utforska sin närmiljö. Med hjälp av bland annat digitala verktyg så som blue-bot, projektor och ipad. Med dessa hjälpmedel så tar vi fram en karta på vårt närområde som vi använder som grund för reflektion för barnen. Barnen uttrycker sitt lärande genom muntlig samt fysisk kommunikation vi uppmärksammar deras uttryck och utmanar och erbjuder barnen projektstunder. På Nyckelpigan har vi även barnens intresse i fokus och erbjuder dem lärande utifrån sina egna förutsättningar. Att barnen ska få använda sin fantasi, sitt reflekterande och sin vetgirighet är något vi fokuserar mycket på.

 

  

Fokusområden i projektarbetet

Språk

Utifrån läroplanens strävansmål kommer vi på Nyckelpigan att uppmärksamma språk som en central del av vårt arbete. Detta kommer vi göra med hjälp av ett varierat språkbruk i det vardagliga arbetet. Nyckelpigan kommer även att satsa på att läsa mycket varierande litteratur för barnen dagligen. Sånger, ramsor och musik används under våra samlingar. Dessa kunskaper kopplar vi till kulturen och även vårt projektarbete. Genom ett gemensamt arbetssätt skapar vi en fungerande kommunikation och ett förhållningssätt där barnen själva sätter ord på sitt lärande och sina erfarenheter.

 

Fysisk aktivitet 

Under terminen kommer vi att gå på kulturpromenader med barnen. Vi tar och övar på att gå i gångrep. Att lokalisera oss i vår närmiljö med hjälp av kartor. Detta stärker barnens motoriska utveckling samt utmanar dem med tanke på att det är varierande terräng vi går Vi vill att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur men även för andra kulturer. Detta gör vi genom lek, bild, sång, musik, dans och rörelse. Genom vårt projektskapande erbjuder vi barnen rörelse genom promenader, samt aktiviteter på gården, där vi övar på det sociala samspelet. Genom det transdisciplinära lärandet ger vi barnen utmaningar och aktiviteter i flera av de dagliga aktiviteterna.

 

 

Läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Reflektion

Våra reflektioner på Nyckelpigan fokuserar på barnens görande. Vad barnen gör och vad de utmanas i samt vad de har för intressen ska genomsyra vår verksamhet. Utifrån barnens engagemang erbjuder vi barnen en riktad undervisning. Genom att vara delaktiga, närvarande medforskare till barnen så ger vi dem den undervisningen de efterfrågar. Under våra reflektioner kommer vi att gå igenom den dokumentationen som vi gjort under veckan samt planerade och spontana aktiviteter. Vad har vi sett och hur kan detta bidra till barnens vidare lärande.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback