Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Förklarande text åk 4

Björkbergsskolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 april 2022

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med förklarande texter.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)

• lära sig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)

• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en text som förklarar vattnets olika former (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar vattnets kretslopp (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen studerar de fenomen som de senare ska skriva

förklarande texter om.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en

förklarande text. De övar på att skriva rubriker och samt visar hur man med

bilder kan förtydliga en förklarande text.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i

presens och tids och sambandsord.

Steg 3: Klassen/gruppen skriver med hjälp av en bildserie en gemensam text om vattnets olik aformer. 

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en förklarande text om vattnets kretslopp. bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att

• förstå syftet med en förklarande text

• kunna skriva begripligt med enkla resonemang

• kunna skriva med en fungerande struktur

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans

bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback