Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva olika texttyper (SvA)

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 april 2022

Vi vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig skriva texter avsedda för olika syften och mottagare. Med utgångspunkt i ZickZack-boken tar vi oss bland annat an argumenterande text i form av insändare, beskrivande text i form av faktatexter om länder och instruerande text i form av recept.

När arbetsområdet är slut ska du kunna: 

 

- skriva olika typer av texter med hänsyn tagen till deras typiska drag och struktur. 

 

- anpassa innehållet i dina texter efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

- använda grundläggande språkliga regler i ditt skrivande. 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen
Skriva olika texttyper (SvA)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback