Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Sannolikhet & Statistik åk 7

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 20 april 2022

En LPP och bedömningsmatris för området Sannolikhet & Statistik för åk 7. Utgångspunkten är läromedlet Matematik X.


Planering Sannolikhet & Statistik åk 7

 

SYFTE

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

(ur lgr 11)

LÄRANDEMÅL

Efter arbetsområdet ska eleverna kunna:

-       Beskriva sannolikhet i bråkform och procentform.

-       Kunna beräkna sannolikheter.

-       Kunna avläsa och skapa tabeller och enklare diagram så som stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram.

-       Kunna använda lägesmått för att redovisa undersökningsresultat.

-       Kunna beräkna relativ frekvens i undersökningar.

UNDERVISNING

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 5 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med begreppen sannolikhet, utfall, medelvärde, typvärde, median, frekvens, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram och medelpunktsvinkel. Vi kommer även att genomföra en uppgift där eleverna på egen hand får redovisa ett undersökningsresultat och lämna in sin redovisning.

PLANERAT FORMATIVT ARBETE

Ett samspel under lektionerna kommer krävas under arbetets gång där vi får anpassa takten och progressionen något utifrån de olika områdenas svårighetsgrad. Eleverna anpassar själva svårighetsgraden på uppgifterna de räknar enskilt och även mängden enskilda uppgifter anpassas. Under arbetets gång kommer eleverna göra kortare uppgifter för inlämning så att feedback på arbetet kan ges på grupp och individnivå, dessa kommer göras med ”exit-tickets” och kortare diagnoser eller arbetsblad.

SUMMATIVT BEDÖMNING

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

·       Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

·       I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resone­mangen framåt.

(ur lgr 11)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sannolikhet & Statistik åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback