Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk planering - Tuvan

Snömannens förskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Tuvan samverkar i gemensamt projekt "Hållbar framtid". Vi avser att arbeta med projektet under flera läsår och startar med fokusområde "Hållbar social utveckling".

Bakgrund:

Vi arbetar vi med projekt "Hållbar framtid" för när barnen lämnar förskolan vill vi att dom ska vara empatiska och ha bra sociala relationer. Vi har valt att fortsätta jobba med tema dinosaurier eftersom vi ser att barnen fortfarande är intresserade.  

Syfte:

Syftet är att vi ska uppmuntra till samarbete. För att barnen i gruppen ska känna sig trygga med varandra och oss, samt lära sig allas lika värde. Barnen ska kunna samarbeta kring en gemensam uppgift. Vi vill stärka deras självförtroende och samspel genom att barnen själva får använda sin kreativitet till att fortsätta skapa miljön som dom påbörjat.

Mål: 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

(Läroplan, lpfö 18)

.

Målkriterier:

Att barnen själv reflekterar över att hur man är och hur man ska vara när man är en bra kompis. Att barnen utvecklar medmänsklighet. 

 

Barnens inflytande och delaktighet:

samtalar med barnen i vardagen. Under arbetes gång samtalar vi om ideer och om  hur avi ska lösa uppgiften.

Under dagen sker samtal med den övriga gruppen för att inkludera alla i arbetet.

 

Det är vi pedagoger som ansvarar över barnens inflytande och delaktighet. 

Barnens lärande:

Arbetet kommer att dokumenteras i unikum.

Aktiviteter:

Vi kommer arbeta i dinosauriegruppen när verksamheten tillåter. Vi utgår från förmiddagarna men eftermiddagarna finns också att tillgå vid behov och intresse. Gruppindelningen är flexibel utifrån intresse och dagsform hos barnen. Barnen genomför aktiviteter  utifrån sin ålder och mognad. 

Att ta reda på fakta genom böcker, bilder och iPad så utvecklar dom sitt språk och fantasi. Dom utvecklar sitt ordförråd. Hur såg det ut på  dinosaurier tid. Vad åt dom? Vad heter dom? 

Pedagogisk dokumentation:

Genomförande/Uppföljning:

Vi kommer att dokumentera arbetet genom att skriva lärloggar, fotografera, observera, reflektera 

 

Reflektionsfrågor:

Nedanstående reflektions- och analysfrågor använder sig pedagogerna av i arbetet med att följa upp aktiviteterna.

Reflektionsfrågorna kopieras och klistras in i utrymmet under den pedagogiska planeringen, då det är enbart pedagogerna som ska kunna se dessa.

 • Vad hände? Vad undersökte barnen? Vad sa och gjorde barnen?
 • Vad upplevde barnen som det viktigaste?
 • Vad tycker barnen att vi har missat att ta med i dokumentationen?
 • Vad vill barnen prova nästa gång?
 • Vad har vi fått syn på?
 • Hur går vi vidare?

Analysfrågor:

Analysfrågorna kopieras och klistras in i utrymmet under den pedagogiska planeringen, då det är enbart pedagogerna som ska kunna se dessa.

 • Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?
 • Vad kan vi bli bättre på? 
 • Vad har vi missat?
 • Möter våra pedagogiska miljöer det vi vill uppnå?
 • Måluppfyllelse? Når vi vårt/våra mål? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback