Skolbanken Logo
Skolbanken

1. Johannes förskolor, Porla Nytt pedagogiskt år 2022-2023

093291 Förskolan Brunnen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Terminen startas nu upp med workshops för både barn och pedagoger med kopplingar till vårt tema. I arbetet med dessa letar vi inspiration och ledtrådar kring vad barnen tycker är intressant. Utifrån detta gör vi sedan ett projektval som är kopplat till barnens intresse.

Gemensamt tema Johannes förskolor:

Hållbara relationer till varandra, värden och världen.

Gemensam frågeställning Johannes förskolor:

Varför är den här kunskapen viktig för människan i världen?

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

I vårt språkutvecklande arbete tillsammans med barnen gav vi under vårterminen 2022 barnen begrepp och verktyg med syfte att främja samspelsfärdigheter i leken. Begreppen vi tillförde på Källan är; tillsammans, låna, vänta, upptagen och byta. Begreppen finns synliga för barn och pedagoger i den pedagogiska miljön vilket har hjälpt oss och bidragit till spontana reflektioner. Under våren började barnen använda flera av begreppen både på förskolan och i hemmet. Varför vi nu fortsätter detta arbete inte minst för att gruppen har förändrats, då fler nya barn tillkommit.

"Värden" är för oss synonymt med förskolans värdegrund (Lpfö 18) vilken förskolans verksamhet ska vila på. Under detta läsår vill vi pedagoger dels fördjupa arbetet med barnens relationer till varandra, detta ser vi som en viktig del av vårt gemensamma mål "att kunna ingå i hållbara relationer med varandra". Relationer kännetecknade av gemenskap, självkänsla, empati, och förståelse för andra. Detta för att skapa styrka, utveckling och kunskap tillsammans.

Vi kommer även att arbeta med hållbara relationer till den närmaste miljön "världen" som i vårt fall kommer att vara vår gemensamma gård, dess växtlighet och liv. Utifrån våra naturupplevelser fördjupar vi utforskandet genom kreativa skapandeprocesser och sinnesupplevelser i analog och digital form.

Varför är det viktigt att arbeta med de här frågorna? 

Vi vill skapa möjlighet för fascination och förundran över den biologiska mångfalden för att bibehålla ekologisk känslighet i relation till "världen". Ekologisk känslighet beskrivs av Reggio Emilia som den inneboende förmågan vi har att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen.

Vad behöver vi ta reda på?

Vad/hur blir barnen i relation till varandra och världen? Vad väcker deras nyfikenhet och fascination?

Planering av workshop:

Sinnesupplevelser lukt, känsla, smak, hörsel och synintryck

1.    Workshop i ateljén, promenera i lådor fyllda av naturföremål med olika egenskaper tex. vatten, sand, löv, blad, mossa, kottar, stenar.

2.    Workshop på gården. Med hjälp av papprullar kikar vi närmare på…?

3.    Workshop Vattentransport med hjälp av trasor och svampar i olika storlekar.

Dokumentera barnens upptäckter, görande och kommentarer med hjälp av bild och film. Vilka begrepp används? Hur beskriver barnen sina upplevelser? 

Vi erbjuder samma aktivitet vid flera tillfällen under en vecka innan vi övergår till nästa för att barnen ska ges möjlighet att stanna kvar, tänka efter och reflektera samt för att vi pedagoger ska få syn på vad som återkommer och skapar fascination. Vi startar upp gemensamt och varierar gruppkonstellationen utifrån att barnen och vi pedagoger blir till i den aktuella situationen i relation till varandra och materialet.

Användning av våra olika basutrymmen: 

I våra workshops kommer vi att använda oss av våra basutrymmen genom olika former av upplevelser samt synliggörande av dokumentation. För att främja språkutvecklingen köper vi in ramar i vilka vi kontinuerligt kan visa aktuella bilder kopplade till vårt arbete eller något annat som intresserar barnen. Bilderna är tänkta att öppna upp och berika samtalet så väl som barnens ordförråd under matsituationen. Vi har även påbörjat uppmärkning av miljön med bild, text och bildstöd.

Vad vill vi att temafördjupningen ska ge/lära barnen? 

Främja kunskapstörst/-lust - att barnen ska vilja lära.

Synliggöra/upptäcka barnens lärandeidentiteter.

Känna tilltro till sin förmåga, att lära och lära andra.

Vi betraktar projektarbetet som en pågående process där vi inte börjar om utan snarare hakar i barnens tidigare erfarenheter och pågående processer, undersökande och lärande. Det är så vi vill inleda terminen. Vi pedagoger tittar tillbaka på barnens tidigare dokumenterade arbete i vårt arbete framåt.

Vi vill titta på:

Vad/vilket material fångar barnens intresse?

Hur blir barnen till i relation till material, varandra och möjligheterna i aktiviteten?

Syftet med workshops aktiviteterna är att vi ska observera och få en fingertoppskänsla dvs. vad blir relevant att utforska/utmana vidare under processen?

Vi har som ambition att under tisdag förmiddagarna utnyttja gården för fysisk aktivitet och fysiska utmaningar. Där vi tar hjälp av musik i arbetet med att utveckla barnens känsla för takt och rytm i kombination med fysiska aktiviteter och utmaningar. Utifrån tidigare enkäter har vi sett att vi behöver utveckla och synliggöra vårt syfte och dokumentation av detta arbete.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback