Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolor intraprenad centralt väster - Uppstart Sörgården

Marklyckans förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.” Lpfö 18

Datum: 17/6 2022

 

Uppstart

Vår vision: Förskolan – Mötesplatsen för lärande och glädje! 
Våra värdeord: Demokrati. Lärande, Trygghet och Glädje


Vi arbetar med alla delar av läroplanen under hela året, men har olika fokus under olika perioderArbetet med våra prioriterade mål ska genomsyra alla delarna av läroplanen. 

 

Nationella målen:

 •  Skollag och läroplan

Intraprenadens prioriterade mål: 

 • Hållbar utveckling - Alla barn görs delaktiga i arbetet med hållbar utveckling och utvecklar sin förståelse för hur olika val påverkar vår framtid.
 • Digitalisering - Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

 

Nuläge:

 • Var står vi i vårt arbete med de nationella målen och intraprenadens prioriterade mål?

Barngruppen består av barn 1-3 år, många barn med svaghet eller inget verbalt språk. Detta läsåret ska vi arbeta med hållbar utveckling då Ekonomiska dimension valt vi först att arbeta de i utbildning detta HT-2022. Det finns viss kunskap i personalgruppen gällande vad ekonomisk hållbar utveckling innebär men vi vill ännu mer ha förståelse för att det ska bli en naturlig del av vår vardagliga verksamhet. Syftet att vi vill ge barnen kunskaper bland annat om hur sopor kan återvinnas, hur matsvinnet kan minska samt hur kan återbruka material. Alla kan göra skillnad och vi ska ge barnet en chans att lära sig tidigt.

Nyläge:

 • Vad vill vi utveckla på vår avdelning?

Syftet är att barnen ska få en förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet och lägga grund för den fortsatta lärprocessen.
Att den sen ska bli en naturlig del i barnens utbildning. Den ekonomiska hållbarheten kommer vi utveckla vår avdelning genom
att hushålla med våra resurser, återbruk, vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler.
Barnen ska få kunskaper om återvinning och sopor, samtala om att ta hand om de föremål vi använder oss av  till exempel förskolans material som leksaker osv.


Vi vill att barnen ska lära sig värna om naturen och att vi måste vara rädda om den. Göra barnen uppmärksamma på t ex slöseri av förbrukningsvaror till exempel  papper, tvål, vatten, matsvinn osv samt vilka konsekvenser det får i omvärlden. Att barnen blir medvetna om sin egen roll och påverkan i miljö, vad all nedskräpning kan påverka vår klimat.

 

 • Utifrån prioriterade mål vi vill utveckla/utforma miljö som främjar till utveckling och lärande.  

Vi kommer utforma/utveckla vår miljö under projektets gång.

 • Vad vill vi uppnå utifrån våra prioriterade mål?

En ökad kunskap i personalgruppen, och ett mer naturligt sätt att arbeta med ekonomisk hållbar utveckling. Ett grundläggande intresse och en ökad kunskap inom dessa områden i barngruppen.

 

 

Metod:

 • Vad gör vi för att få en ökad måluppfyllelse?

Den ekonomiska hållbarheten arbetar vi med genom att vara rädda om det material vi har. Vi kommer att återanvända material och skapa med återbrukat material.  ”Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut”. Material som från början inte är tänkt för barn men som får barn att tänka

Vi uppmärksammar och reflekterar tillsammans med barnen genom spontana och planerade undervisningstillfällen. 

 • Hur börjar vi?

Boken "Bojan och sopbilen" kommer vi presentera till barngruppen som vårt projekt och vi även presentera sopmonstren som vår verktyg i vårt arbete med barnen. Projektet sträcker sig över hela läsåret 2022/2023. Vi fortsätter dela  barnen i mindre grupper - vi ser att det underlättar då vi arbetar i mindre grupper det hjälper både oss pedagoger och barnen.

 

Hur genomför aktiviteten?

 • Vi kommer ha en återvinningscentral där barnen kan leka och plocka och sortera skräp
 • Vi kommer sortera vårat skräp på avdelningen till exempel trasig leksaker,, papper och pennor osv
 • Vi kommer använda återbruks material och naturmaterial att skapa med
 • Genom att använda oss av metoder som projicering och appar under våra aktiviteter berör vi även området digitalisering.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback