Skolbanken Logo
Skolbanken

ARBETSPLAN, ht -22 vt-23 Förskolan Ugglevägen

Förskolan Ugglevägen, Falun · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Förskolans mål:

1. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen.

2. Arbetslagen erbjuder en tillgänglig, trygg, inspirerande och föränderlig miljö utifrån barns behov och intressen.

3. Arbetslagen planerar, utvärderar och följer barnen och gruppens utveckling  kontinuerligt i Unikum. 

Så här når vi målen:

Metoder:

1. Miljöerna inne på avdelningarna tillförs material som utgår från barnens intressen men också utmanar, ger lust till att prova nytt. Uterummets möjligheter till lek och lärande planeras genom gemensamma aktiviteter.

2. Personalen är lyhörd för barnens intressen och är aktivt närvarande för att se barns lek, och där det behövs vägleda in i leken. Personalen använder lekens möjligheter till att utveckla lärmiljön.

3. Arbetslagen träffas kontinuerligt och följer upp verksamheten genom  veckomöten, avdelningsmöten, utvecklingsgrupp  med fsk och bsk, planeringstid, BHG. Den gemensamma planeringen och reflektionen dokumenteras i Unikum och följs upp av all personal. 


Läroplanskopplingar

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen
Förskolans arbetsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback