Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kråkans SKA 2022-2023

I Ur och Skur Kråkans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Kråkans övergripande mål för verksamheten hösten 2022 till våren 2023. Förväntade effekter är kopplade till målen. Här finns också de aktiva åtgärderna att analysera

1.1      Mål

Mål ska synliggöra vart vi ska och vad som är utbildningens riktning. Mål ska vara gemensamma för hela förskolan.

·       Utveckla Språk och kommunikation i undervisningen

·       Utveckla arbetet med kommunikation för hela arbetsplatsen

 

1.2      Förväntade effekter

Förväntade effekter ska vara konkreta, kunna synas och uppnås inom ett år.

-       Ta vara på personalens olika kompetenser mellan hemvister

-       Synliggöra pedagogers olika kompetenser i arbetslagen och ta vara på dem i planering av verksamhet

-       Bokpåsar finns för hemlån på förskolan

-       Att det dagligen förekommer planerad undervisning men fokus språkutveckling, i grupp om färre barn

-       Att praxis används som pedagogiskt material för alla barn

-       Boksamtal används som utgångspunkt för att återberätta och skapa egna berättelser

-       Estetiska lärprocesser integreras i det språkutvecklande arbetet

-       I SKA – Unikum kan utveckling följas utifrån prioriterat område, på individ-, grupp- och organisations-nivå

 

-       I SKA – Unikum, analys är det tydligt vilket lärande pedagoger uppmärksammat genom undervisningen samt att det i slutsatsen framkommer vad, hur och varför man väljer att gå vidare i relation till analysen. 

 

Aktiva åtgärder

  • Varje hemvist gör en analys i månanden utifrån nedan rubriker (välj en/ månad).

 

Aktiva åtgärder - analys

Mål och åtgärder finns på K:, handlingsplaner och rutiner, aktiva åtgärder

Datum

Kön

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck

 

Etnisk tillhörighet

 

Religion eller annan trosuppfattning

 

Funktionsnedsättning

 

Sexuell läggning

 

Ålder

 

Plan mot kränkande behandling

Datum

 

 

 

 

 

Instruktioner:

- Denna planering (Kråkan SKA 2022-2023) följs upp oktober, december och mars/ hemvist  - i Lärlogg "Analys Kråkan + Aktiva åtgärder" (Lärlogg ligger i Kråkans personalgrupp)

- Denna planering som också är den övergripande planeringen för hela förskolan (Kråkan SKA 2022-2023) -följer rektor upp i analys under planering - månadsvis (analys utgår från hemvistens analyser i lärlogg)

- Stödfrågor  - finns på K:

- Varje hemvist gör en planering (namnge: "Hemvist" mål 22/23) utifrån sin barngrupp. Planering ska vara kopplad till "Kråkan SKA 2022-2023". Den planeringen följs upp varje vecka - i Lärlogg "hemvist analys HT 22 "
Innehåll Planering:
- Analys av nuläge (Vart är vi? kartläggning av tidigare analys)
- Gruppens mål (behöver vara kopplat till verksamhetens mål. Vart ska vi? endast ett mål)
- Gruppens förväntade effekter (Vad är det vi vill uppnå? Max tre styck)
- Hur gör vi? (Planering av handlingar för att nå målet)

- Alla planeringar sparas i "Kråkans personalgrupp", - gör alla kollegor till medredaktörer.
Vårdnadshavare och Unikums Skolbanken har inte tillgång till era analyser i lärloggarna.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback