Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

AQUAS verksamhetsplan HT22-VT23

Övre Hallegatan 1B förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 13 september 2023

Aquas Verksamhetsplan för HT22-VT 23 som är kopplad till våran projekt Babblarna samt läroplanens mål. Babblarna som Projekt har som syfte att utveckla språket, kreativiteten och fantasin; utveckla samarbete, matematik och teknik.

Varför systematiskt kvalitetsarbete?

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att få en uppfattning om hur verksamhetens kvalitét kan utvecklas så att varje barn ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Så att vi kan:

 • Utveckla bättre arbetsprocesser

 • Bedöma arbetet i enhet med målen

 • Undersöka vilka åtgärder som behövs vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära och utvecklas

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan ska kunna ge barnen en likvärdig utbildning.

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan:

 • Kontinuerligt följer upp verksamheten
 • Analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen
 • Utvecklar utbildningen
 

 

I Det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi med de här fyra stegen för att komma vidare

 
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?
 
 
 

Verksamhetsplan HT22-VT2

 

Förskolans prioriterade målområden ur läroplanen är:  
 

Barns delaktighet och inflytande 
- Normer och värden 
- Digitalisering 
- Matematik 
- Teknik

 

Kartläggning "VAR ÄR VI"? 

 

På Aqua går 16 ny inskolade barn. Nu har vi skolat in alla hjälp av oss pedagoger men också er vårdnadshavare. Vi har klarat detta ganska bra tillsammans, Tack till oss alla!

 

Nu har vi arbetat några veckor på höstterminen. Vi pedagoger är nya på avdelningen och med varandra och vi har flyttat till en ny avdelning som heter Aqua. Vi pedagoger på Aqua har under de första veckorna börjat lära känna barnen dels genom att vara närvarande i det dem gör i den fria leken, men också genom att observera hur de förhåller sig till de aktiviteter som vi erbjuder. Vi har lagt märke till att grupperingar funnits redan från terminsstart och vi har börjat se vad barnen föredrar att ägna tid åt/intressen på förskolan. Utifrån de barnen som har varit på förskolan från första veckan så upplever vi att projektet Babblarna är ett intresse hos barnen. Barnen pratar om färger, siffror och bokstäver och peka på bildstöd. Vi upplever att barnen har ett behov att lära känna barngruppen och oss pedagoger. Vi kämpar och strävar efter att alla barn ska känna sig trygga men också att ni vårdnadshavare ska känna er trygga att lämna eran barn på Aqua. Ett sätt att kunna skapa trygghet och lära känna varandra är att göra detta via känslor. Att mötas i glädje och ilska. Vi pedagoger upplever att barnen behöver tydliga rutiner och gränser. Barnen behöver sätta ord på sina känslor och uppleva känslorna. Därför tecknar vi känslor och vi pratar om känslor hela tiden.
 
Det är mycket kroppsspråk, enstaka ord och mimik samt gester nu med de yngre barnen men också TAAK. Vi ser/hör att barnen använder sin verbala språk, mer i kommunikationen med oss vuxna och med varandra och det är mycket kroppsspråk. Vi pedagoger ser att barnen visar förståelse för varandras upplevelsevärld/varandras känslor (Vi ser när barnen hjälper/tröstar varandra, hämtar leksaker till varandra, visar att man får dela med varandra leksakerna och tvärtom att de kan inte släppa leksaker och säger det är mitt). Viktigt i sådana situationer att vi pedagoger kommer in och förklarar att här på förskolan kan alla barn leka tillsammans och att vi delar med varandra. 

 

Vi märker att barnen blir frustrerade, skriker, blir ledsna i olika situationer som vi anar kan bero på att verksamheten stundvis är otydlig och rörig. Vi har varit och vill fortsätta vara ”övertydliga” med bildstöd, TAAK och verbalt språk och upplever det positivt. Det behöver integreras i vårt förhållningssätt. Vi vill dock tillägga att vi inte har träffat hela våran barngrupp och det här behovet ser vi just nu men det förändras senare när vi har börjat lära känna varje barn. Vi vill försätta observera vår barngrupp för att se/tolka och kunna tillgodose deras behov. 

 

Pedagogiskt ställningstagande: Vi behöver tillsammans med barnen arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra, vuxna, barn, miljön. Vi vill arbeta normkreativt, visa respekt för varandra. Vara förebild för barnen. Skapa en tillsammanskänsla, att vi är en grupp med olika individer men alla lika värda. Demokratiskt. Skapa förutsättningar för att barnen ska få pröva och lyckas för att utvecklas. Lära varandra om andra kulturer, barnen får höra andra språk och sina moderspråk. Vi ska lära barnen att det går och leva i en mångkulturell samhälle samt att vi får respektera varandras olikheter och likheter. Viktigt att veta vi är olika men ganska lika med. Vi pedagoger på Aqua brinner för barnens och människors rättigheter och tillsamman skapar vi en trygg värld för alla människor. Allt börjar med de små barnen.

 

 

Vi på Aqua kommer arbeta med dessa strategier nedan:
 
Strategier 
 
Vi vill skapa en trygg och inspirerande lek och lärmiljö för barnen där de ska känna sig delaktiga. Vi pedagoger och barnen behöver lära känna varandra och skapa en relation mellan varandra eftersom alla barn som börjar på våran avdelning Aqua är nya och många av de har inte gått på förskolan innan. Hjälp av olika strategier kan vi hjälpa barnen att lära sig våran rutiner, utbildningen, undervisningar, lärande osv...
 
Först och Sedan  
 
Det innebär att vi pedagoger använder oss av dessa begrepp för att vägleda barnen i rutiner och situationer. Vi ser ett behov av att kontinuerligt/ (upprepande) använda oss av den här strategin. Vi ser också ett behov av att förbereda barnen på nästa moment i rutinerna för att barnen ska få möjlighet att bli mer självständiga i verksamheten. (Vi gör detta hjälp av Tim-glas)
 
 
3-stegsmetoden 
 
 
Barnen lever i en tid med mycket information som flödar omkring dem på olika sätt. Vi ser ett behov av att skapa lugna miljöer med mindre grupper så att de kan få mer ro i leken för att kunna leka längre stunder. Konflikthantering med hjälp av 3-stegsmetoden. 
 
1. Sätt ord på händelsen 
 
2. Sätt ord på känslan 
 
3. Tala om hur du vill att det ska vara.
 
 

 
 

Aquas inne miljö just nu: 

Vi har bytt avdelning och tagit med en del material från förra avdelningen. Vår upplevelse är dock att vi behöver mer material för att locka och utmana barnen. Vi behöver tillgång till olika sorteras material då vi har ett åldersspann på 1-2 år, och behoven kan se olika ut. Vi upplever att vi får/fått med ett brett spektra av läroplan men är såklart under ständig utveckling. Då alla barn inte varit på plats än så kommer vi vara uppmärksamma på hur barnen leker i rummen/aktiviteterna. Vi kommer att förändra vår lärmiljö då vi inte är helt nöjda med hur den ser ut nu. 
 


 

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"? 

 

I vår barngrupp upplever vi att det finns ett behov av att sätta ord på känslor. Vi ser också ett syfte utifrån sociokulturell dimension: relationer med varandra. Vi vill bygga upp en god miljö att vistas i. Demokrati. Konflikthantering. Integritet. Normer och värden. Sådant ingår i Hållbar utveckling. Barnen ska få möjlighet att lära känna varandra över grupperingarna som finns nu genom att vi skapar aktivitetsgrupper utifrån hur vi vuxna upplever att barnen samspelar och intresserar sig för olika aktiviteter. 

 

Vi vill bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro genom att väcka intresse kring alla babblarna som är kopplad i olika punkter ur läroplanen. Nedan ser ni alla Babblarnas namn och läroplanens mål. Vi ska arbeta utifrån vare babblar och göra undervisningar kopplad till babblarna. Vår strävan är att varje barn ska vilja vara delaktiga och känna att de kan göra skillnad genom sina egna handlingar. 
 

 

Vi på Aqua kommer att arbeta med Babblarna och gör detta genom att vi uppdelar oss i smågrupper.

- Barnen känner redan till babblarna men vi kommer presentera figur för figur kopplat mot läroplanens mål utifrån barnens intressen och önskemål och funderingar. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt:      

 
 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålla och vi pratar om hur en bra kompis är. 

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.  

Bobbo- Gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo dansar vi och gör rörelsesånger.

Diddi- Gillar att skapa, i alla möjliga material.  

Babba- Gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord och användandet av TAKK (teckenkommunikation).

Dadda- Gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 

 
 

Stöd i forskning och vetenskaplig grund:  Vi hittar stöd i vårt arbete på många håll, bland annat i läroplanen för förskolan, skolverket, förskoleforum och globala målens hemsida. Nedan finns några länkar som stödjer vår planering. 

 

Babblarna

Globalamålen

forskoleforum

skolverket

 

 

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

 

Barnen på Aqua kommer blir indelat i grupper om 5 barn i varje grupp och i tre grupper. De ska få möjlighet att delta i aktiviteter som är planerade utifrån våra prioriterade mål.  

När vi arbetar med pedagogiska aktiviteter gruppvis under veckan har varit mycket givande på många sätt. Vi hinner möta alla barn, alla får en chans att delta i aktiviteter. Vi kan utmana barnen på deras nivå. Vi märker att barn som inte kommer till tals i stor grupp får utrymme att komma till tals i mindre grupper. När barnen är i mindre grupper behöver de inte vänta lika länge på sin tur, det blir färre störmoment och det är lättare att hålla fokus på aktiviteten. 
 

 
 

 - Barns delaktighet och inflytande 

Barnen ska få vara delaktiga genom att bidra med åsikter, lyssna på varandra, delta i demokratiska moment där vi röstar och samarbetar, vi ska även främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och samvaron i gruppen. 
 

Normer och värden 

Då barnen är våra framtida samhällsmedborgare inser vi vikten av att ge positiv feedback. Vi vill lära barnen att de har rättigheter men att de också har skyldigheter. Det är demokratiskt, att ge och ta. Vi är närvarande, aktiva pedagoger som är medvetna om sin roll som förebild. Normer upprätthålls/utvecklas genom språket, därför viktigt med språkmedvetna pedagoger för att göra det så normkreativt som möjligt för barnen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss av varandra. 

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och ansvar för att alla ska känna sig välkomna precis som de är. Vi har ett öppet klimat där barnen får lära känna varandra och få inblick i olika barns upplevelsevärldar och kulturer. Vi strävar efter att alla barn ska kunna uttrycka sig på det sätt de vill, känna sitt eget värde, utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
 

 

- Digitalisering

Vår ambition är att ge alla barn en introduktion till de digitala verktygen och hur dessa kan användas på förskolan. Vi tänker att vi ska försöka hitta appar kopplat till fokus på vårt tema (Babblarna) eller kopplat till vår läroplan. Välja vad vi konsumerar, välja program med pedagogisk grund, ex UR Play. Främja barnens språk-och kommunikationsutveckling med exempelvis Polyglutt. Göra det tillgängligt för barnen att välja själva som aktivitet. 
 

 
- Matematik

I utbildnings- och undervisningstillfällen ska vi vara närvarande pedagoger som använder oss av matematiska begrepp, för att möjliggöra för barnens utveckling och lärande av matematik. Vi vill synliggöra matematik i vår lärmiljö, både i text och bildmiljö. Vi vill få in matematik under både utbildningstillfällen och undervisningstillfällen. Vi erbjuder olika sorters matematiskt material i lärmiljön på vår avdelning. 
 

- Teknik

I utbildnings- och undervisningstillfällen ska vi vara närvarande pedagoger som använder oss av tekniska begrepp, för att möjliggöra för barnens utveckling och lärande av teknik. Vi vill erbjuda olika sorters material (ev. naturmaterial) för barnen att bygga, skapa och konstruera med. Synliggöra deras kreationer genom bilddokumentation på väggarna. 
 

 

 

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: 

Genom varierat material, dokumentation (foton och beskrivning), i vår bildmiljö och textmiljö, i rollekar, på UNIKUM. Vi utvecklar lärmiljön under läsåret utifrån vad barnen visar intresse på. Vi ska försöka att varje vecka dokumentera i reflektionsprotokoll för att möjliggöra att verksamheten följs upp och utvärderas. Vi vill bli bättre på att fotodokumentera och sätta upp på väggarna till barnen för att möjliggöra för deras reflektion. Prata om vad vi gör tillsammans, exempelvis vid samlingen då alla är samlade. Reflektionssamling. 

 

 

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Vi strävar efter att skapa ett så tryggt och lugnt klimat som det bara går med 16 barn på en småbarns avdelning. Vi försöker att alltid sprida ut barnen i de olika rummen för att skapa förutsättningar för ostörda lekar och aktiviteter. Vi har ett lågaffektivt bemötande och är alla pålästa i vad det innebär. Vi vuxna lyssnar på barnens åsikter, respekterar deras känslor och litar på vad barnen säger. Är medupptäckare och närvarande i barnens lek, men tillåter också barnen att försöka själva och ger dem förtroende att klara sig själva genom mycket uppmuntran. 

 

 

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Miljön utformas på ett sätt så att barnen upplever att den är skapad för just dem, de ska kunna vara självständiga, nå material till lek och aktivitet samt kunna se förväntningar och schema via bildstöd. Vi har ord på våra saker för att främja intresset för skriftspråk och material efter barnens intressen och önskemål. Miljöerna ska även ha koppling till arbetet med Babblarna och det ska vara synligt miljöerna både inomhus och utomhus. 

 
 

Dokumentation:  Vi pedagoger kommer observera barnen i olika situationer och på olika sätt. Hjälp av förskolas läsplattor och telefoner ska vi kunna fotografera, filma, anteckna när vi ska dokumentera i unikum. Allt kommer laddas på Unikum därför är det viktigt att ni vårdnadshavare ser till att uppdatera er gällande va vi laddar upp på Unikum som är kopplat till eran barns lärande, utbildning och utveckling. På Unikum finns det lärloggar på gruppnivå och enskilda lärloggar med utgångspunkt från verksamhetsplanen och andra planeringar för enskilda aktiviteter. 

 
 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga och skapar inflytande för dem i utbildningen? 

Vi tar oss tid, om möjligt, att prata med dem om vår verksamhet/utbildning/undervisning vid hämtning. Förhålla oss professionellt till våra vårdnadshavare och koppla till vår läroplan i samtal med dem. Uppmärksamma vårdnadshavare att det finns en brukarenkät och värdet för oss av att vårdnadshavare fyller i den. Deras möjlighet att påverka. Tillgängliggör verksamhetsplanen. Publicerar lärloggarna på Unikum, meddelar er om information, barnens profil på UNIKUM ska uppdateras utifrån de undervisningar vi gör som är kopplade till våran tema/projekt på avdelningens punkt från verksamhetsplanen och andra planeringar för enskilda aktiviteter. 

  

 
 

 

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare? 

När vi arbetat med verksamhetsplanen kommer vi ta stöd av nedanstående frågor som stöd för reflektion. 

  

Hur gick det? 

Vad såg vi? 

Vad sa/gjorde barnen? 

Vilka ramfaktorer påverkande? 

 
 

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det? 

 • Effekter i form av barns utveckling och lärande 

 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det? 

 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör?  

 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så? 

 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med? 

 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet? 

 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback