Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan Enskede Gårds förskola Plantan avdelning Eken 2022

143241 Plantan, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Introduktionsplan 2022 för avdelning Eken på förskolan Plantan

 

Utbildningens organisation och struktur

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur ska ni strukturera och organisera utbildningen under introduktionsperioden?

 

Vi jobbar utifrån att svetsa samman en ny barngrupp, och det gör vi med att arbeta in tydliga rutiner för en dag på Eken samt introducera miljön på avdelningen för barnen.

 

 

Undervisning

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

·         Vilken undervisning planerar ni för utifrån förskolans styrdokument, mål och förväntade resultat i verksamhetsplanen, enhetens analys i T2 och arbetslagets tidigare utvärdering och analys?

 

Vi kommer börja med att arbeta för att få ihop den nya barngruppen. Detta gör vi igenom att göra lekar och aktiviteter tillsammans i såväl hel som halvgrupp, och andra aktiviteter såväl ute som inne. Vi gör fasta utflykter i vår närmiljö som till olika parker och skog, för att bygga trygghet även i utomhusmiljön och utforska den. Komma överens om vilka regler och rutiner som vi ska ha för att trivas tillsammans. Helt enkelt arbeta mot en samhörighetskänsla på Eken.

 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur ska ni utveckla och iordningställa de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad kommer barnen att få ta del av?

 

Vår miljö bygger på olika stationer som; bygg- och konstruktion, ateljé och skapande, musikrum, digitala verktyg, rollek, spel, bibliotek, rörelserum. Vi reflekterar ständigt kring hur den nuvarande miljön fungerar, och vad vi kan ändra utefter vad barnens intressen och behov är.

 

Hållbar och likvärdig förskola

 

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur planerar ni för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur undersöker ni risker för diskriminering och kränkande behandling? (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

Vi har ett förhållningssätt som bygger på tillit och ett positivt, inbjudande bemötande för dagen på förskolan. Alla barn ska känna sig sedda och accepterade för den de är, och välkomnas med ett ”Hej!” och sitt namn när de kommer på morgonen.

 

Våra ledord är delaktighet, tillit, glädje, lyssnandenormkreativitet. Genom att vara närvarande pedagoger och dela in barnen i små grupper ger vi utrymme för alla barn att ta plats på sina villkor, och kan se vilka som behöver extra stöd. 

 

Med stöd av litteratur och film som ”Alfons”, ”Djuren på djuris”, ”Kompisböcker” och sången ”Är det okej med dig?” bygger vi en grund för att kunna prata med barnen om kamratskap och hur vi ska vara mot varandra med respekt och empati i fokus.

 

 

  • Hur ska ni organisera arbetet med att kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling?

 

Dela in barnen i mindre grupper, samt vara närvarande och lyhörda pedagoger för vad som händer och sker i barngruppen. Reflektion och kommunikation i arbetslaget om det som sker och händer. Uppmuntra vårdnadshavare till dialog om det är något de undrar över.

 

  • Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola:
    Hur kommer ni arbeta med hållbarhet i er utbildning tillsammans med barnen?

 

Steg ett är att skapa en social hållbarhet i barngruppen, ett klimat där vi har roligt tillsammans och bemöter varandra med respekt, empati och lyhördhet. Därefter kan vi börja arbeta med hållbarhet utifrån natur och miljö, till exempel använda material klimatsmart, matsvinn, vattens kretslopp, återvinning, odla. Exakt vad det blir får vi se utifrån vad barnen intresserar sig för.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback