Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

INUINU01

INUINU01 Industritekniska processer 1, IN1 22/23

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser, hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer och hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens påverkan på produktionen.


Läroplanskopplingar

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer. I planeringen tolkar eleven med säkerhet processcheman, kravspecifikationer, instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare metoder, verktyg, utrustningar och material med hänsyn till önskat resultat, hälsoaspekter, miljöhänsyn och säkerhet. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet processcheman, kravspecifikationer, instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare metoder, verktyg, utrustningar och material med hänsyn till önskat resultat, hälsoaspekter, miljöhänsyn och säkerhet. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val.

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet processcheman, kravspecifikationer, instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Vidare väljer eleven i samråd med handledare metoder, verktyg, utrustningar och material med hänsyn till önskat resultat, hälsoaspekter, miljöhänsyn och säkerhet.

Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer i enlighet med processcheman, säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven, vid behov, efter samråd med handledare avhjälpande underhåll. Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, processcheman och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven med säkerhet provtagningar samt tolkar med säkerhet resultatet. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd dokumenterar eleven med säkerhet arbetsprocessen och resultatet enligt givna instruktioner.

Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer i enlighet med processcheman, säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven, vid behov, efter samråd med handledare avhjälpande underhåll. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, processcheman och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven med viss säkerhet provtagningar samt tolkar med viss säkerhet resultatet. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd dokumenterar eleven med viss säkerhet arbetsprocessen och resultatet enligt givna instruktioner.

Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer i enlighet med processcheman, säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven, vid behov, i samråd med handledare avhjälpande underhåll. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, processcheman och kravspecifikationer. Dessutom genomför eleven med viss säkerhet provtagningar samt tolkar med viss säkerhet resultatet. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd dokumenterar eleven med viss säkerhet arbetsprocessen och resultatet enligt givna instruktioner.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för komplexa samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar effektiviteten i arbetet, arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen.

Eleven redogör utförligt för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer. Dessutom redogör eleven utförligt, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten. Eleven redogör även utförligt för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar effektiviteten i arbetet, arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen.

Eleven redogör översiktligt för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för enkla samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer. Dessutom redogör eleven översiktligt, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten. Eleven redogör även översiktligt för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen.

Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med säkerhet enklare terminologi och fackspråk.

Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med viss säkerhet enklare terminologi och fackspråk.

Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med viss säkerhet enklare terminologi och fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback