Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Verksamhetsplanering Melonenheten HT22/VT23

Melongatan 3 & 90, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

En del i det systematiska kvalitetsarbetet med verksamheten i fokus. Denna plan är en grovplanering för läsåret - framåtsyftande. Melongatornas förskolor 3 & 90

Verksamhetsplan

En del i det systematiska kvalitetsarbetet

med verksamheten i fokus.

Denna plan är en grovplanering för läsåret - framåtsyftande.

 

Melongatornas förskolor 3 & 90

Bakgrund: Förskolan är en del av utbildningsväsendet som regleras av skollagen.
Förskolan är skyldiga att bedriva verksamheten i enlighet med läroplan för förskolan (Lpfö 2018) och FN:s barnkonvention, Skolverket är tillsynsmyndighet.


Uppdraget: Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnen utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Verksamhetsplaneringen skall utgå från Lpfö-18 samt enhetens prioriterade mål. Arbetsplanen, planeringprotokollen, reflektionsprotokollen och kvalitetsredovisningen ska bilda en helhet för att säkerställa kvalitén i förskolan samt är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.


Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Förskollärare i en ledningsgrupp har utvärderat våra dokumentationer och slutsatser som vi skrivit i vårt systematiska kvalitetsarbete. Gemensamt kommit fram till två prioriterade mål för vår enhet läsåret 22/23 som vi kommer att lägga extra stort fokus på när vi väljer att utforma vår utbildning på avdelningarna. Utifrån denna planering utformar förskollärarna en plan för arbetet och kopplar lärloggar & eventuellt ytterligare planeringar till den här verksamhetsplanen. Varje avdelning ansvarar för innehållet i sin planering som kan se olika ut beroende på vilket projekt vi väljer att starta upp. Den gemensamma nämnaren är våra två prioriterade mål på enheten:

1: "Respekt och förståelse för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna" (Läroplan för förskolan. Lpfö 98, s.12)

2: "nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära". (Läroplan för förskolan. Lpfö 98, s.13)

Denna planeringsmall är utformad av Göteborgs stads förskoleförvaltning och ska fungera som ett underlag för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och att arbetet följer läroplanens mål.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vilka prioriterade utvecklingsområden har vi i förskolan/barngruppen just nu?

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen.

Prioriterat målområde:  

1: "Respekt och förståelse för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna" 

2: "nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära".

Förväntat resultat: Beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Beskriv kortfattat.

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt. Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas?

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet.

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: vad ska dokumenteras? Vem/vilka ska dokumentera? Hur och när ska det dokumenteras och följas? 

 • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?
 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback