Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Lärken Projektuppstart och processreflektion Run 6/Bärbyvägen

Runskriftsgatan 6 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 16 november 2022

Här finner ni den första planeringen inför höstens projekt. Vi har valt att kalla det projektuppstart för här ligger övergripande projektingång. Under uppgift finner ni stödfrågor till er veckoreflektion (processreflektion), som görs under analys till planeringen.

PROJEKT FORDON

Vi har en längre period uppmärksammat att barnen verkar nyfikna av fordon. Genom staketet har de sett fordon på bygget och de pratar mycket om bla bilar. Därför väljer vi att fördjupa oss i utforskandet av fordon då utbildningen ska utgå från barnens intresse.

Genom att jobba med fordon tänker vi att naturvetenskap och teknik går att utforskas genom att rulla på lutande plan och att snurra olika storlekar och strukturer på hjul. Det ger också möjlighet att utforska språk och matematik genom att använda olika begrepp. Ute tittar vi på olika fordon både på gården samt på promenader för att uppmärksamma mångfalden och för att öka vår förståelse för vad som intresserar barnen med just fordon.

I miljön syns detta genom att vi skapar olika zoner för att utforska fordon på olika sätt tex lutande plan. Vi har också bildstöd i miljön samt använder TAKK för att stötta i kommunikationen. Ute har vi cyklar framme varje dag och fordon som vi använder tillsammans. Vi skapar en reflektionsvägg för barnen så de kan följa det vi gör och samtala om det. Vi har många olika böcker i miljön som handlar om olika fordon.

Lärkens Pre-projekt (uppstartsfas):

Pre-projekt är den period i början på terminen då vi lyssnar in vad som engagerar barnen i gruppen och vad de är nyfikna på. Vi fångar upp deras frågor och hypoteser. Utifrån det insamlade materialet väljs senare en projektfördjupning kring ett område eller flera.

Som uppstart arbetar vi med de första sidorna i boken "Knacka på". Vi läser boken tillsammans. Barnen får tillsammans med vårdnadshavarna trycka sin hand med blå färg. Vi har "pimpat" lokalen med blå play doh, plus plus, magneter. Vi har även utvecklat en digital hörna, där barnen har möjlighet att utforska ljus och skugga samt magneter.

Vi ser att barnen är nyfikna på att utforska degen. Barnen tycker om att måla med färg. Vi har  observerat att barnen som har varit med och målat tidigare upprepar och målar på sina händer. Även utan sin vårdnadshavare. Utomhus målar de med vatten, även då på sina händer.

Eftersom barnen ännu inte har det talade språket, blir kroppsspråket viktigt. Vi behöver vara närvarande för att kunna tolka vad de säger. TAKK blir ett viktigt komplement till det talade språket. Vi vill skapa möjligheter för barnen att skapa hållbara relationer till oss pedagoger och till de övriga barnen.

Förskolans övergripande Projekt-ingång:

Tillsammans för en hållbar nutid och framtid

 

Varför har vi valt en gemensam och övergripande projektingång på vår förskola?

Tanken är att utifrån en gemensam projektingång skapa en röd tråd på Runskriftsgatan 6 och Bärbyvägen 24. Ett uppdrag som håller oss samman och en vetskap om att vi alla tillsammans arbetar mot samma övergripande mål. Ett arbete som alla pedagoger gör för att ge barnen kunskaper, förhållningsätt och engagemang i ett led att grundlägga förståelse för en hållbar nutid och framtid. Det är på förskolan vi lägger den viktiga grunden!

Vad kan Hållbar framtid bli i förskolans kontext?

Om vi tänker att de fyra dimensionerna socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt inte går att särskilja utan de hänger samman och påverkas av varandra. Då behöver vi göra medvetna handlingar som hänger ihop med vår värdegrund (social) eller när vi tex utforskar vattnets kretslopp (ekologisk),när vi värnar om och sparar på naturens resurser (ekonomisk) eller i mötet med de hundra språken(kulturellt).

 

 

 Hållbar utveckling (Text från Reggio institutet)

"Reggio Emilia institutet vill genom projektet Hållbar Framtid bidra till att förskolor och skolor blir platser som genomsyras av hoppfullhet, påhittighet och handlingskraft inom hållbarhetsfrågor, där barns  och ungas hypoteser, undersökande och agerande ges stor plats. Arbetssättet ska präglas av lyssnade, utforskande och långsamhet samt drivas av vilja, mod och lust, för att understödja människors ansvarstagande och deras möjlighet att sprida framtidstro.”

Konkret kan det handla om allt från barnens utforskande av gråsuggornas liv under en sten till det lilla fröets växtkraft, eller om jorden som en planet i universum.

Genom projektet "Hållbar nutid och framtid" vill vi bidra till att förskolor blir platser där barn, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid.

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Processreflektion (veckovis)