Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan Östberga förskolor förskolan Humlan avdelning Stenen 2022

141311 Förskolan Humlan, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 19 augusti 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Stenen på förskolan Humlan i Östberga förskolor

Första dagen av introduktionsperioden består av ett introduktionssamtal med en ansvarig introduktionspedagog och besök på avdelningen. Syftet med samtalet är att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskole tiden blir positiv för barnen. Ni ges möjligheter att berätta om ert barn samt vilka förväntningar ni har på förskolan. 

Andra dagen av introduktionsperioden introduceras barnet till en mindre del av barngruppen genom en lekstund ute på gården. Vi har samling och äter frukt tillsammans på morgonen, därefter har vi undervisning. Introduktionsgruppen har en lekgrupp tillsammans där fokus är på att barnen och pedagogen knyter an till varandra och har roligt tillsammans för att skapa en positiv första tid. 

Tredje dagen av introduktionsperioden erbjuds barnet att delta i en planerad skapande aktivitet tillsammans med andra barn i gruppen. Efter cirka fyra dagar har vårdnadshavaren och pedagogen dialog kring hur introduktionen ska fortskrida, om det är lämpligt att prova att vårdnadshavaren lämnar barnet den femte dagen. Vi utgår från barnets bästa och exakt hur många dagar en introduktion tar är individuellt. Det är därför viktigt för ert barns skull att ni är tillgängliga och kan komma och hämta barnet vid behov under de tre första veckorna. 

I samband med det första samtalet får barnet möta avdelningen och den pedagogiska miljön tillsammans med sin vårdnadshavare. Pedagogen är med och bjuder in till lek och samspel vid avdelningens olika stationer, exempelvis skapande, bygg, bokhörna. Miljön och materialet är tillgänglig för barnet och barnet får själv utforska avdelningen i sin egen takt. 

Vi gör regelbundna planeringar och utvärderingar för att se över hur vi kan anpassa aktiviteter och miljöer efter barns olika behov och förutsättningar och utifrån de lagstiftade diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 

Under introduktionsperioden återsamlas barnen efter sommaruppehållet för att återgå till utbildningen och undervisningen. Under denna period görs observationer av barnen utifrån de läroplansmål från läroplanen för förskolan 18 som prioriterats inom enheten för läsåret 2022-2023 och de delmål som avdelningen sätter internt. Östberga förskolor ingår i forskningsprogrammet Hållbar Förskola (länk). Utifrån detta program arbetar vi med hållbarhet utifrån social dimension, ekologisk dimension och ekonomisk dimension. Under introduktionsperioden återgår vi också till de fasta rutinerna med samling, lässtunder, matplatser etc. Vi fokuserar även på att återknyta kompisrelationer och vistelse i stor grupp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi på Stenen ser gladeligen fram emot att få träffa er! 

Hälsningar,

Kalle, Kristin och Jojje.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback