Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

LPP matematik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 juli 2022

Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Matematik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

 • Upptäcka och förklara olika mönster i talföljder och geometriska mönster samt kunna konstruera egna mönster
 • Ha en egen strategi och struktur för matematisk problemlösning
 • Göra olika matematiska frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret både muntligt och skriftligt
 • Kunna förklara sambandet mellan decimal-, bråk- och procentform
 • Räkna ut hur stor del en viss procent är av något ex. 10 % samt räkna ut värdet efter höjning eller sänkning av ett pris ex. reapriser

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Kunna begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för ekvationslösning
 • Konstruera olika geometriska objekt och kunna jämföra dessa och visa på likheter och skillnader ex. två- och tredimensionella objekt samt se vinklar och hörn 
 • Kunna använda olika matematiska begrepp ex. kunna beskriva geometriska objekt med hjälp av begreppen parallell, hörn och sida

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-10000 inom alla fyra räknesätten
 • Kunna välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten ex. uppställningar och kunna ta hjälp av en miniräknare
 • Räkna ut omkrets och area hos en triangel, kvadrat, rektangel och cirkel  

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Kunna jämföra, uppskatta (rimligt) och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel samt göra enhetsbyten och beräkningar med enheterna
 • Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter samt koppla ihop detta med mellan bråk och procent ex. för en tärning (1-10) finns tio utfall 1/10 eller 10 % chans att få en etta
 • Kunna se och förklara enkla samband och förändringar ex. cyklar 17,5 km på en vecka, hur långt cyklar barnet på en dag och på en månad 
 • Kunna göra enkla undersökningar för att få ett statistiskt underlag och sammanställa resultatet  

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Kunna göra beräkningar i decimalform
 • Använda koordinatsystem, frekvenstabeller och olika sorters diagram
 • Känna till begreppet medelvärde och andra lägesmått samt kunna se enkla samband med andra begrepp
 • Kunna rita enkla ritningar och kartor och använda rätt skala
 • Kunna läsa av en termometer och uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • Kunna siffrors värde ex. taluppfattning och tals användning
 • Känna till och kunna förklara olika sorters talsystem ex. romerska siffror
 • Känna till olika begrepp inom programmering ex. loop
 • Kunna programmera/koda någon/någonting att utföra en specifik uppgift
 • Känna till några vanlig begrepp inom programmering/kod

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Matematiska begrepp
 • Samtal om matematik
 • Formulera matematiska frågeställning
 • Problemlösning och kluringar
 • Reflektera och diskutera
 • Tallinje
 • Taluppfattning och tals användning
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Procent
 • Tid och klockan (analog och digital)
 • Termometern
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • Ekvationer
 • Skala
 • Kartor och ritningar
 • Rita och skriva för att förklara
 • Mäta, uppskatta och jämföra
 • Geometriska objekt
 • Pengar
 • Leka, laborera och experiment
 • Mönster
 • Tabeller och diagram
 • Koordinatsystem
 • Olika talsystem
 • Spel
 • Hjälpmedel som miniräknare och digitala verktyg
 • Programmering ex. robot och med block

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Använda närmiljön (inne och ute)
 • Utforska och analyser
 • Samtala, lyssna, undersöka och reflektera
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Matematik bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Slumpmässiga händelser, chans och risk med utgångspunkt i observationer, simuleringar och statistiskt material. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Proportionalitet samt hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform.

Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar.

Grafer för att uttrycka proportionella samband.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback