Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Valet 2022

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 1 september 2022

I låten "I wish I was a punkrocker" sjunger Sandy Thom om en önskan att vara född i en tid då människor engagerade sig och tyckte till. Söndagen den 11 september är det val till riksdag, kommun och landsting och alla röstberättigade har en möjlighet att vara med och påverka vår framtid. Vad betyder det för dig, mig, henne, honom, oss? Varför är det så viktigt att bry sig? Tid vecka 33-38

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt mänskliga rättigheter.

Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid olika uppgifter redovisar du kunskaper om hur en demokrati bör fungera, hur Sverige styrs och hur ett val till Sveriges riksdag, kommun och landsting går till.

Du kommer också att resonera kring hur individer och samhälle påverkar varandra. Du visar på samband på hur vi i Sverige väljer och vad konsekvenserna av det valet kan bli.

Du kommer att få kunskap om de olika ideologierna som ligger till grund för dagens partier.

Du funderar över frågor som engagerar och resonerar ur olika perspektiv. Du sätter dig in i en eller flera valfrågor och undersöker hur olika parti står i den frågan.

Du resonerar kring för och nackdelar kring att alla är med och bestämmer. 

I ditt arbete muntligt och skriftligt använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp.

I ditt arbete söker du information och använder dig av olika källor. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom hur ett demokratiskt samhälle ser ut, hur Sverige styrs och hur ett val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting går till. Vi jobbar med olika perspektiv som för- och nackdelar med en demokrati och att få vara med och bestämma.

Vi går igenom ideologier och partier och belyser likheter och skillnader mellan dessa. Vi tränar på att jämföra och se sambandet mellan dem.

Vi tränar på orsak och konsekvens.

Vi går igenom och tränar på samhällsvetenskapliga begrepp.

Vi använder oss av olika källor.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om samhällsstrukturer - hur Sverige styrs och hur ett val går till.

Din förmåga att jämföra och se sambandet mellan ideologier och olika partier.

Din förmåga att se orsakerna och konsekvenserna av partiers ståndpunkter och idéer.

Din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp.

 

 
Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback