Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Babblarna

Karlslunds förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Vi vill använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten på ett lustfyllt sätt. Vi kommer koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö 18). Vi kommer arbeta med detta som projekt, under 2022 och löpande.

Syfte

Syftet är att använda ett lustfullt verktyg (Babblarna) när vi utgår från barnens intresse i arbetet och synliggöra våra mål i läroplanen.

Vi kommer att fokusera på våra prio-områden som är matematik, språk, naturkunskap och teknik på ett lustfyllt och meningsskapande sätt i vår dagliga verksamhet.

 

Mål

Målet med babblarna är att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande. Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål.

Utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas och ändras projektet.

Vi vill ge barnen många olika förutsättningar att få prova nya saker, upptäcka, utforska, bli trygga individer, få en bra självkänsla och tro på sig själv.

 

Arbetssätt

Humlan och Haren kommer att arbeta med Babblarna enskilt på varje avdelning och samarbeta tillsammans löpande i smågrupper .

Barnen känner redan till Babblarna men vi kommer presentera figur för figur kopplat mot läroplanens mål utifrån barnens intressen och önskemål och funderingar. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt:     

Doddo - Ser till att värdegrunden upprätthålla och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi -    Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och  undersöka samt att bygga. 

Bobbo -  Gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo dansar vi och gör rörelsesånger.

Diddi -    Gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba -  Gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord och användandet av

               TAKK  (teckenkommunikation)

Dadda - Gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

 

Vi kommer att använda oss utav språksamlingar, sånger, flanosagor, böcker, olika aktiviteter och använda vårt närområde som gå till biblioteket.

Babblarna är även med oss i skogen, där vi kommer utforska tillsammans. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar i barnens lärlogg på Unikum med hjälp av foto, film och barnens verk.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback