Skolbanken Logo
Skolbanken

SO - Demokrati och värdegrund

Berga anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I arbetet med demokrati och värdegrund kommer eleverna att få lära sig mer om FN, Barnkonventionen och barns rättigheter. Vi kommer även att lära oss om våra skyldigheter och hur vi kan se till att alla mår bra på skolan.

Syfte:

Eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetssätt. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.

Hur kommer vi att arbeta med detta område?

  • se på film om barnkonventionen
  • läsa några av barnkonventionens artiklar
  • samtala och diskutera om barnkonventionens innehåll
  • klassråd
  • läsa kompisböcker och samtala
  • läsa dilemmasagor med Pelle Svanslös och reflektera, diskutera och ta ställning
  • samarbetsövningar

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att:

  • sortera bilder till påstående om barnkonventionen - är det sant eller falskt?
  • delta i samtal och övningar

Läroplanskopplingar

kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden,

Moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande demokratiska principer och hur demokratiska beslut fattas i skolan.

Eleven medverkar i att visa kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och barnets rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Eleven bidrar i kommunikation om elevnära livsfrågor samt förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback