Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Bokens föreställningsvärld

Ängabo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Vi kommer arbeta temainriktat utifrån boken Kurrans skatt. Boken handlar om ”I skogen där Kurran och Pigan bor kan man hitta allt möjligt fint. Till och med en stor och glittrande skatt. Kurran har aldrig sett något så vackert. Men vad är det egentligen? En sagolik och magisk bilderbok av Lisa Morini om att saker inte alltid är som man tror

Bakgrund och Syfte

I den planerade undervisningen vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom naturvetenskapen.

Eslövs kommun har utbildning inom SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) och därav som projektet utgår från en modern barnbok för att 

"En bok som kan skapa nya föreställningsvärldar.
Som ger upphov till att nya ord används i barngruppen,
Att nya lekar leks och att nya berättelser berättas.
Stimulerar fantasin och tänkandet
Skapar en atmosfär runt läsandet som är fylld av utforskande, intresse, m, känslor, glädje och lust."

 

Mål?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att ställa hypoteser och reflektera kring naturkunskap och hållbar utveckling så de kan få syn på sambanden mellan de själva och miljön, kunskaper om naturen.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur (.....),

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (....),

 

Vad?

Språkande barn som kan ta del av sin omvärld, genom långa processer och stor förståelse för samband. 

 • Barnen ska vara med och skapa rekvisitan t.ex. en stubbe som Kurran och Pigan bor i. 
 • Kuben kommer byggas upp kring boken och naturvetenskap och bli en del av projektet.

 • Naturvetenskapen kommer bjudas in till avdelningen så vi kan utforska närmare inomhus. 

 • Återberätta boken på olika sätt och utifrån barnet egna förutsättning
 • Barnen bjuds in i boken på olika sätt, digitalt och analogt t.ex. PuppetPals och Green Screen
 • Begrepp inom naturvetenskap som finns i boken 

 

Hur?

Vi börjar med att introducera boken ”Kurrans skatt” där vi till en början kommer fokusera på vilka Kurran och Pigan är och vart de bor. Då boken är rik på bilder kommer vi stanna upp för att fånga barnens tankar, frågeställningar, och nyfikenhet om djur, natur, kretslopp och hållbar utveckling. Mycket upprepning för att verkligen komma in på djupet och öka barnens förståelse, vilket också bidrar till att barnen kan vara med och återberätta. Vi kommer att använda oss av fysiska böcker och även digitala böcker så som Polyglutt. 

Vi arbetar med TAKK för att förstärka språket och kommunikationen.

Anpassa miljön efter vilken barngrupp vi har just nu. De fasta miljöerna som finns vill vi ska vara tydliga, men att vi även erbjuder annat material som inte används dagligen för att väcka förundran och nyfikenhet hos barnen.

Vi väver in karaktärerna i såväl aktiviteter som våra lärmiljöer, både inne och ute. Vi sätter barnens utforskande, förundran och lust i fokus. Vi är medforskare och våra långa processer gör att vi kan ta tillvara på barnens tankar och idéer.

Vi kommer att använda oss av digitalt mikroskop för att kunna undersöka insekter, frön, blad m.m. 

 

Vem/vilka?

Projektet kommer att involvera hela avdelningen och alla barn. Barnen kommer delta i projektet utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Var/När?

Den planerade undervisningen kommer att ske främst på förmiddagen men den spontana undervisningen i projektet kommer att ske hela dagen.

Vi kommer använda oss av lärmiljöerna på avdelningen och även nyttja vår utemiljö och närmiljö.  

 

Varför? 

Vi har gemensamt på hela Ängabo att arbeta med böckerna i Kurran och pigan serien. Anledningen till att det blev Kurran och Pigan boken var att vi skulle ha en modern bok och även utifrån utvärderingen av läsåret 21/22 där alla avdelningar på Ängabo behöver arbeta mer med naturvetenskap.  

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom samtal med barnen, observation, film och foto. 

Dokumentationerna kommer läggas upp på Unikum.

 

Samplanering och samvärdering (för pedagogerna) 

För att kunna följa, analysera, reflektera och fortsätta framåt i projektet kommer vi att använda oss Fundif 

 • Didaktiskt informerat undervisningsupplägg
 • Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg
 • Poststrukturellt informerat undervisningsupplägg
 • Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg
 • Lekresponsiv undervisning

 

 

Texten är inspirerade av Lina Ericsson i Eldsberga förskola, Halmstad


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback