Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit matematik 4A.

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Så här kommer vi att arbeta: Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4A, problemlösningsuppgifter, extrablad, diskussioner. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Arbetssätt:

Genomgångar

Övningar gruppvis samt enskilt.

Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass.

Arbete i Favoritmatematik 4A.

Riktade insatser vid behov.

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om mitt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa,samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.
 • Division, delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest samt division med 1, 10, 100 och 1000
 • Taluppfattning
 • Statistik
 • Algebra
 • Negativa tal med hjälp av termometern
 • Stapel- och linjediagram
 • Ekvationer 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet vid diskussioner enskilt, i grupp eller helklass. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid diagnoser, prov och läxförhör.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback