Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Läsresan årskurs 3

Vikingaskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Läsårets arbete med Läsresan

Målet med undervisning

Eleverna ska under arbetets gång utveckla:

 • Ordförståelse
 • Läsförståelse
 • Stavning: ng-ljudet, dubbelteckning, j-ljudet, sj-ljudet
 • Grammatik: alfabetisk ordning, frågor, substantiv, adjektiv och sambandsord
 • Skriva poetisk text/dikt

Undervisningen i svenska kommer bland annat att utgå ifrån en gemensam bas, Läsresan 3. Mycket tid kommer att läggas på att föra resonemang/samtal. Eleven kommer att arbeta både självständigt, i par och i grupp. 

 

Såhär ska vi arbeta 

 • bas- och aktivitetsbok - Läsresan
 • böckerna i digital form på webben
 • elevövningar på webben

Vi arbetar med ett kapitel under två veckor. I varje kapitel arbetar vi med en särskild texttyp. Kopplat till texten arbetar vi med ordförståelse, grammatik, stavning, läsning och skrivning.

Texttyper som vi arbetar med i Läsresan:
Vers
Berättande text med personbeskrivning
Fantasiberättelse
Berättelse med förklaring
Beskrivande text
Förklarande text
Saga

 

Det här ska bedömas 

Vi kommer att bedöma dig:

 • I din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.
 • I ditt praktiska arbete under lektionerna (din delaktighet).
 • Utifrån utvecklingen av ditt fria skrivande (berättande texter och faktatexter)

 

 • Du kommer få möjlighet visa dina kunskaper och förmågor både muntligt och skriftligt under arbetets gång. Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner på lektionerna och att arbeta i arbetsboken och andra eventuella uppgifter.

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback