Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kanalens projektuppstart 2022-2023

133921 Förskolan Påsen, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

 

 HÅLLBAR FRAMTID – Social hållbarhet

Vad lever och möts i vår stad?

Vårt projektuppdrag innebär att vi möts i ett gemensamt uppdrag.  Vi kommer att få ta del av varandras möten som vi har haft under sommaren och fördjupa oss i dom tillsammans.

För oss är ett bra värdegrundsarbete en grund till för social hållbarhet. Vi arbetar för att barnen ska bli trygga i sig själva för att kunna skapa goda relationer i alla slags sammanhang. Det arbete vi lägger ner nu kommer barnen att ha med sig och dra nytta av i framtiden. Vilket även kommer att bidra till goda relationer i det sociala samspelet.

 

Vi kommer att arbeta utforskande och undersökande med social hållbarhet genom att skapa olika sociala mötesplatser och en inbjudande pedagogisk miljö både inne och ute. Vi kommer även att läsa böcker om socialhållbarhet för barnen som vi kan diskutera och reflektera kring tillsammans. Vi kommer också att arbeta med våra känslor, lära oss att beskriva, sätta ord på och reflektera kring våra olika känslor. Något som vi också kommer att göra är att leka gruppstärkande lekar och leka och vara i olika gruppkonstellationer för att barnen ska träna på sin sociala kompetens.

 

Vi kommer att diskutera och reflektera kring följande frågor tillsammans med barnen.

 Vad är ett möte? Vad händer när likheter/olikheter möts? Vad händer när vi möter något för första gången?

 

  Demokrati i förskolan är att alla får vara med och påverka. Alla får vara med och känna sig delaktiga. De får lära sig att allas åsikter räknas och är lika viktiga.

Det är viktigt att alla barn förstår sin rätt att kunna påverka och att ta både egna och gemensamma beslut.

Barnen kommer att få möjlighet att leva och göra demokrati genom att t ex få rösta fram vart vi ska gå på utflykt. Lära sig att argumentera för sin sak och lyssna på varandras argument.

Barnen får lära sig att man kan vara med att påverka och förändra och att en förändring är en process.

 I vardagen i vår dagliga verksamhet t ex på våra barnmöten och återsamlingar får barnen möjlighet att lyssna, diskutera, mötas och reflektera.

Allas åsikter räknas och är lika viktiga.

 Hur får barnen erfara att deras tankar tas på allvar och att de kan vara med och påverka?

Barnen kommer att få erfara att deras tankar tas på allvar och att de kan vara med och påverka genom att vara med i processen och se en förändring och resultatet.

 

Vi kommer att arbeta med barnens språkutveckling genom att vi sätter ord på det vi gör, barnen får återberätta med hjälp av bilder, böcker.

 

 Genom barnens dokumentation kommer dom att få återberätta och reflektera kring sitt möte. Vi kommer att utmana barn i deras tankar och reflektioner.

 

  Vilka språkliga förmågor ska barnen få möjlighet att utveckla? Vi kommer att arbeta för att barnen ska kunna utveckla  deras förmåga att återberätta, att göra sig förstådd, utveckla sitt ordförråd, resonera, reflektera och lyssna, sätta ord på känslor, händelser samt kommunicera.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback